Return to Article Details ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูดเสมหะ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใสท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต Download Download PDF