ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

Main Article Content

จันทร์อาภา ธนธรรมสถิตย์
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
พรชัย จูลเมตต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles