ผลของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล ในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา

Main Article Content

ศิริพร แสงศรีจันทร์
ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
อิชยา มอญแสง
แสงเดือน พรมแก้วงาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles