การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • รุ่งฤดี อ่อนทา
  • สุทธีพร มูลศาสตร์
  • ปาหนัน พิชยภิญโญ

คำสำคัญ:

รูปแบบการเยยี่มบ้านแบบมีส่ว่นร่วม ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิ ที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสขุ ประจำหมู่บ้าน

Downloads