การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

รุ่งฤดี อ่อนทา
สุทธีพร มูลศาสตร์
ปาหนัน พิชยภิญโญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles