ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและค่าความแตกต่าง ของความดันโลหิตซีสโตลิกระหว่างแขนทั้งสองข้าง ในอาสาสมัครสุขภาพดี

Authors

  • เสาวนีย์ น นาคมะเริง
  • ลักขณา มาทอ
  • ทวีศักดิ์ จร จรรยาเจริญ
  • ปณิตา ธรรมนิธิศ
  • เพียงดาว อาจชัยธร

Keywords:

ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแดงแข็ง สมรรถภาพทางกาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
นาคมะเริง เน, มาทอ ล, จรรยาเจริญ ทจ, ธรรมนิธิศ ป, อาจชัยธร เ. ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและค่าความแตกต่าง ของความดันโลหิตซีสโตลิกระหว่างแขนทั้งสองข้าง ในอาสาสมัครสุขภาพดี. J Nurs Healthc [Internet]. 2017 Feb. 4 [cited 2022 Dec. 7];34(4):53-62. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/76589