การรับรู้ตราบาปและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่ เลือกสรรของอินโดนีเชีย

Authors

  • Tri Sumarsih
  • Kritaya Sawangchareon

Keywords:

จิตเภท ตราบาป กลวิธีการเผชิญปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
Sumarsih T, Sawangchareon K. การรับรู้ตราบาปและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่ เลือกสรรของอินโดนีเชีย. J Nurs Healthc [Internet]. 2017 Feb. 4 [cited 2022 Oct. 3];34(4):192-201. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/76744