การรับรู้ตราบาปและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่ เลือกสรรของอินโดนีเชีย

ผู้แต่ง

  • Tri Sumarsih
  • Kritaya Sawangchareon

คำสำคัญ:

จิตเภท ตราบาป กลวิธีการเผชิญปัญหา

Downloads