ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความเชื่อด้านสุขภาพ การปฏิบัติตัว และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน

Main Article Content

สุภาพร มาลีวรรณ์
สมเสาวนุช จมูศรี
อภิญญา วงศ์พิริยโยธา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles