Published: 2019-09-29

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

ความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุและลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษา ในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช Prevalence of geriatric syndromes and characteristics of elderly patients in geriatric clinic, Siriraj hospital

ปิติพร สิริทิพากร, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ, เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช, ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์, สุทิศา ปิติญาณ, นภาพร เพ็งสอน

20-29

ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย High School Students Knowledge and Skill about Basic Life Support (BLS): The Effects of using an Application

ปาจรีย์ ตรีนนท์, สำเร็จ เทียนทอง, ธีราภรณ์ บุญล้อม, ชิณท์ณภัทร วันชัย, ชลธิชา บุญบรรจง, ญาสุมินทร์ พลเทพ, ณัฐชยา พันธุ์เพ็ง, ณัฐทิญา ปากหวาน, ณัฐริตรา ปรือทอง, ดาริกา เพชรแก้ว, ดนัย ผลสะอาด

98-105

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน