ผลการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน Analysis of Prevention Approach for marijuana use by community Participation

Main Article Content

สุพัสรี คำมูล
สมจิต แดนสีแก้ว

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชา ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้กัญชาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาของชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาการใช้กัญชาอย่างรุนแรง วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มจากกลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชน จำนวน 85 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นการใช้กัญชาในชุมชนและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชา  วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแบบเจาะจงผ่านการสอบถามจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนนำสู่การประชุมระดมสมองและสะท้อนคิดเพื่อวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชาในบริบทของชุมชน


                    ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์การใช้กัญชาในชุมชน มีการใช้ใน 2 รูปแบบ คือ  การใช้กัญชาในชีวิตในชีวิตประจำวันเริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย จนเกิดความเชื่อที่ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรรักษาโรคเครียด แก้อาการนอนไม่หลับ และยังใช้เป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น  จึงนำมาใช้ในการปรุงรสอาหารเพื่อให้รสชาติดีขึ้น  โดยการออกฤทธิ์ของกัญชาทำให้ผู้ใช้มีความสุข อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด  จึงมีสมาชิกชุมชนบางกลุ่มนำมาเสพเพื่อความสุข สนุกสนาน จนส่งผลให้มีผู้เสพกัญชาและเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 10-19 ปีและผู้เสพที่อายุน้อยสุดคือ อายุเพียง 10 ปี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนที่เริ่มใช้กัญชามีอายุลดต่ำลง สาเหตุการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่บางกลุ่มในชุมชนมีการชักชวนและนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มเยาวชนร่วมเสพจนเกิดการเสพติด เป็นการชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีการเรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุข ผ่อนคลายความทุกข์จากการใช้กัญชา  ทำให้มีการนำกัญชามาใช้ในการเสพอย่างแพร่หลายและเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เกิดผลกระทบต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการใช้กัญชา ทำให้ทุกคนเกิดความตระหนัก จนเกิดพลังในการกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้กัญชาตามบริบทของชุมชน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเฝ้าระวังในชุมชนตุ้มหุ้มเอาลูกหลาน 2) ส่งเสริมศักยภาพการคัดกรอง บำบัด ส่งกลับชุมชน  3) ส่งเสริมการให้ความรู้ในโรงเรียน 4) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมปลอดต้นกัญชา


                ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารูปแบบของโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาในกลุ่มนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและควรนำผลการวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดผู้เสพกัญชาในชุมชน โดยชุมชนเป็นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles