บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Health Service and Access to Health Service of Teenage in Muang District, Khon Kaen Province

Main Article Content

วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
เปรื่องจิตร ฆารรัศมี
นพนันท์ ชัยภูมิ
อรุณณี ใจเที่ยง

Abstract

การวิจัยนี้เป็นผลการศึกษาในระยะวิเคราะห์สถานการณ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่งครอบคลุม 3 ตำบลของเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย 1) กลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี 30 คน 2) กลุ่มบิดา มารดา หรือผู้ปกครองวัยรุ่น 30 คน 3) อาสาสมัครสาธารณสุข 30 คน 4) ผู้นำชุมชน 12 คน 5) ครูประจำโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ศึกษาทั้งระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา 6 คน 6) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 คน การศึกษานี้ใช้แนวคิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่นเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  


ผลการศึกษา สถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่นในพื้นที่  พบว่าบริการที่จัดให้กับวัยรุ่นมีทั้งบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ บริการของโรงเรียน ชุมชนและองค์กรอื่นๆที่ทำงานกับเยาวชน ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งปัจจัยด้านตัววัยรุ่น หน่วยบริการด้านสุขภาพ และมุมมองของผู้ให้บริการสุขภาพ มุมมองของครอบครัวและชุมชน การจัดบริการด้านสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการกลุ่มเป้าหมาย การทำงานที่ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการวางแผน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพและปรับมุมมองในการให้บริการวัยรุ่นของ                ผู้ให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพที่หลากหลายแก่วัยรุ่นโดยเฉพาะช่องทางผ่านออนไลน์ 3) การเพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นผ่านหลักสูตรในโรงเรียน และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยบริการสุขภาพ และเครือข่ายที่ให้บริการสุขภาพแก่วัยรุ่น 4) การเพิ่มความฉลาดรู้เรื่องธรรมชาติของวัยรุ่น และปรับมุมมองเรื่องเพศแก่ครอบครัว พ่อ แม่ผู้ปกครองและชุมชน  5) การจัดทำฐานข้อมูลวัยรุ่นในชุมชนให้


ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles