Return to Article Details ผลของการจัดท่าศีรษะสูงร่วมกับการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดและ ระยะเวลาของระยะปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรก Effects of Fowler’s Position with Warm Compression on Pain and Duration of Active Phase in Primiparous Parturients Download Download PDF