ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข Factors Influencing the Clinical Nursing Risk Management of Professional Nurses in the Delivery room at the Community Hospitals, District 7, Ministry of Public Health

Main Article Content

นงเยาว์ คำปัญญา
จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์และพยากรณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอด ในโรงพยาบาลชุมชน เขต 7 กระทรวงสาธารณสุข 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอด และ 3)ศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอด กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติ คือ เป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการที่อายุงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป และปฏิบัติงานในห้องคลอด จำนวน 348 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบสอบถามเจตคติต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก 3) แบบสอบถามการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และ 4) แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และหาความเที่ยงของแบบสอบถาม  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค  ได้  .83 .88 และ .91  วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการศึกษาพบว่า : 1) ระดับการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก (=4.13, SD = 0.44)  2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดได้แก่ ประสบการณ์การทำงานในห้องคลอด ทัศนคติต่อการบริหารความเสี่ยง  และการบริหารแบบมีส่วนร่วม( r = 0.60, r =0.58, r = 0.57) ส่วน อายุ และการอบรมด้านสูติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอด ( r =0.38,r = 0.33)  3)ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ ทัศนคติต่อการบริหารความเสี่ยง  โดยร่วมกันพยากรณ์การบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 40.30   ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้  Z = 0.455 การบริหารแบบมีส่วนร่วม + 0.265 ทัศนคติ   ข้อเสนอแนะการวิจัย  ผู้บริหารทางการพยาบาลควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พยาบาลมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้พยาบาลมีพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles