ความวิตกกังวล สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด Anxiety, Marital Relationship, and Sexual Dysfunction in Postpartum Women

Main Article Content

เยาวพา วรรณแก้ว
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
จันทรรัตน์ เจริญสันติ

Abstract

สตรีภายหลังการคลอดบุตรมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางเพศได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์โดยการศึกษาย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด และความสัมพันธ์ของความวิตกกังวล สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสและความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากหญิงหลังคลอด จำนวน 85 ราย ที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการตอบสนองทางเพศของสตรี แบบประเมินความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ และแบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน


ผลการวิจัย: สตรีหลังคลอดบุตรมีความบกพร่องทางเพศ ร้อยละ 60 มีความบกพร่องทางเพศอยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 76.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.6 และระดับมาก ร้อยละ 5.9 ความวิตกกังวลในสตรีหลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด (r=.31, p < .05) แต่สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสไม่มีความสัมพันธ์กับความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอด


ข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการปฏิบัติพยาบาลเพื่อป้องกันความบกพร่องทางเพศในสตรีหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles