สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ Accidental Situation and Self-Care for Prevention of Accident among Older People

Main Article Content

รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
ขนิษฐา นันทบุตร

Abstract

อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตของผู้สูงอายุ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในตำบลหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม มีผู้ร่วมวิจัย 104 คน โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน และองค์กรภาครัฐในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จากการศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ พบว่า สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) อุบัติเหตุทางถนน 2) อุบัติเหตุทั่วไป 3) อุบัติเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยง 4) อุบัติเหตุจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และ 5) อุบัติเหตุจากการเกิดภัยพิบัติ จากลักษณะการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ พบการจัดการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยการออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงในการเคลื่อนไหว การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้านที่เอื้อต่อสุขภาพ 2) ดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการประคบร้อนประคบเย็น ซื้อยากิน หรือซื้อยามานวด รักษาพื้นบ้านหรือไปรักษาตามความเชื่อ เมื่อมีบาดแผล ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการห้ามเลือด การทำแผล ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีการบาดเจ็บรุนแรงจึงไปรักษาที่โรงพยาบาล การวิจัยนี้จึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัวให้มีความรู้และสร้างความตระหนักสามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles