สาเหตุของการเข้ารับการรักษาล่าช้าในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม ในโรงพยาบาลรามาธิบดี Causes of Delayed Seeking Treatment in Thai Women with Breast Cancer in Ramathibodi Hospital

Main Article Content

สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล
บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง สาเหตุของการเข้ารับการรักษาล่าช้าในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ที่รับการรักษาในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 60 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้เครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่  1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โรคและการรักษา 2) แบบสอบถามการเข้ารับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ดัดแปลงจาก Unger-Saldana และคณะ (2012) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย


                ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 35-80 ปี เฉลี่ย 51.73 ปี (SD =10.33) มีสถานภาพคู่ร้อยละ 61.7 ยังประกอบอาชีพอยู่ร้อยละ 65 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ร้อยละ43.4  เป็นมะเร็งระยะที่ 3 ร้อยละ 63.4 มีการกระจายของโรคไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ร้อยละ78.2  และมีกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองร่วมกับอวัยวะอื่นร้อยละ20.1 กระจายไปที่ปอดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบอาการผิดปกติของเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 98.3 โดยคลำพบก้อนที่เต้านมร้อยละ 91.7 สาเหตุที่มารับการรักษาล่าช้ามาจากตัวผู้ป่วยร้อยละ83.3 และเกิดจากระบบของการรักษาร้อยละ23.3  สาเหตุหลักจากตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาล่าช้าคือผู้ป่วยไม่มีความกังวลกับก้อนที่คลำพบที่เต้านม  เนื่องจากคิดว่าก้อนที่เต้านมไม่น่าจะเป็นมะเร็งเพราะไม่มีอาการปวดร้อยละ53.3 ส่วนเหตุผลที่มาโรงพยาบาลเนื่องจากเห็นว่าอาการที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้น อาการเป็นมากขึ้นและมีอาการอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ43 ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มีอาการจนถึงมารับการรักษา ประมาณ15.62 เดือน (SD =13.89)  


                ผลการศึกษานี้สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพวางแผนการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ร่วมกับการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการนำของมะเร็งเต้านมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเต้านม รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาเร็วขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาได้มากยิ่งขึ้น


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles