ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้การจัดการโรคเชิงบูรณาการและ การจัดการรายกรณีในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Effectiveness of Care Model for Chronic Kidney Disease Patients Using Integrated Disease Management and Case Management in Primary Care Units, Northeast

Main Article Content

วราทิพย์ แก่นการ
เกษม ดำนอก
ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

Abstract

โรคไตเรื้อรัง เป็นภาระด้านสุขภาพระดับโลกที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงต่อระบบสุขภาพ หลักการดูแลโรคเรื้อรังโดยใช้แนวคิดการจัดการโรคเชิงบูรณาการและการจัดการรายกรณีสามารถชะลอโรคไตเรื้อรังได้


                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้การจัดการโรคเชิงบูรณาการ และการจัดการรายกรณี ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวน 200 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการดูแลแบบมีส่วนร่วม ฝึกทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม การประสานการดูแลทีมสหสาขาวิชาชีพโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก พฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง และแบบวัดคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทีอิสระ


        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 63 ปี มีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต (55.71, 50.68 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร)  คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง และคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต (133.11/81.59, 136.45/84.06 มิลลิเมตรปรอท) และฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน


                รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยการใช้การจัดการโรคเชิงบูรณาการและการจัดการรายกรณีสามารถชะลอโรคไตเรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles