ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ The Relationship between Managerial Coaching of Head Nurses and Intention to Stay of Professional Nurses in Srinagarind Hospital

Main Article Content

เกียรติพร เชื้อโพนทอง
จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร

Abstract

The purpose of this descriptive research was to study of the relationship between managerial coaching of head nurses and intention to stay of professional nurses in Srinagarind Hospital. The population were 415 nurses who worked 6 months to 5 years in Srinagarind Hospital. Research questionnaires consist of were 3 parts 1) Personal information


2)  Managerial coaching 3) Nurses Intent to stay. Content validity of instruments in part 2 and 3 was test by 5 experts with content validity index (CVI) as 0.90 and 0.90, respectively. Reliability test with Cronbarch’s alpha coefficiency were 0.98 and 0.98, respectively. Data was analyzed by frequency, percentage, standard deviation and correlation analysis by Pearson's Product Moment Correlation Coefficient.


       The results were as follows:


  1.  Managerial coaching of head nurses was at aim high level (xˉ =3.80, S.D.=0.67)

  2. Intent to stay in the nursing profession was at aim high level (xˉ = 3.66, S.D.= .59)

  3. The correlated of managerial coaching of head nurses and intent to stay was at a moderate level (r = .321, p-value < .01)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles