เผยแพร่แล้ว: 2018-08-01

บทบรรณาธิการ

ขวัญตา บุญวาศ

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตเทศบาลเมืองสระบุรี

พัชนียา เชียงตา, ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, มัณฑนา มณีโชติ, สุภัสสร เลาะหะนะ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง

101-111

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, นางปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์, มัตถก ศรีคล้อ

112-124

การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

มญช์พาณี ขำวงษ์, วิไลลักษณ์ ศิริมัย, สุทธานันท์ กัลกะ, สุนทรี วัฒนเบญจโสภา, ชาลินี หนูชูสุข

138-153