การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

Main Article Content

มญช์พาณี ขำวงษ์
วิไลลักษณ์ ศิริมัย
สุทธานันท์ กัลกะ
สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
ชาลินี หนูชูสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ใน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้1) การสร้างและพัฒนารูปแบบ การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE 2) การทดลองใช้รูปแบบการประเมิน 3) การใช้และประเมินผลรูปแบบ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ 4) การใช้และประเมินผลรูปแบบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา มีผลการวิจัยดังนี้ รูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ที่พัฒนาขึ้น มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เตรียมการ (preparation) 2) สร้างชุดโจทย์สถานการณ์ (design test scenario) 3) ดำเนินการประเมินทักษะทางคลินิก (arrange OSCE) และ 4) ประเมินรูปแบบ (evaluation) ผลการประเมินการใช้รูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE พบว่า รูปแบบการ ประเมินสามารถประเมินเพื่อจำแนกทักษะทางคลินิกของนักศึกษาได้ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ ประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 3.90 (SD = 0.61) จัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่การประเมินมีส่วนในการกระตุ้นให้นักศึกษาค้นพบทักษะที่บกพร่อง ของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (mean = 4.21, SD = 0.64) รองลงมาคือส่งเสริมให้ นักศึกษาปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือสิทธิผู้ป่วย (mean = 4.13, SD = 0.53) สามารถ ประเมินทักษะทางคลินิก ด้านทักษะการสื่อสาร (mean = 4.10, SD = 0.63) กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเตรียมอ่านหนังสือก่อนสอบ (mean = 4.10, SD = 0.61) และ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมากขึ้น (mean = 4.10, SD = 0.58) ตามลำดับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลในการประเมินทักษะทาง คลินิกด้วย OSCE ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย