โมเดลเชิงโครงสร้างความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลสามี ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

Main Article Content

ดวงดาว อุบลแย้ม
จินตนา วัชรสินธุ์
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล

บทคัดย่อ

โรคมะเร็งระยะลุกลามมีผลกระทบต่อภรรยารวมถึงผู้ดูแลคนอื่น ๆ เช่น บุตร ธิดา ก่อให้เกิดความทุกข์จากหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งภายในจะช่วยทำให้ทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น และลดความเครียดจากการดูแล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็น มะเร็งระยะลุกลาม และศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความสามารถในการเผชิญ การสนับสนุนทางสังคม ภาระในการดูแล การสนับสนุนทางสังคม ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และความเข้มแข็งภายในกลุ่มตัวอย่างเป็นภรรยาผู้ดูแลผู้ป่วยโรค มะเร็งระยะลุกลามจำนวน 195 รายที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสระบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 6 ชุด ได้แก่ แบบวัดความเข้มแข็งภายใน แบบสอบถามภาระในการดูแล แบบสอบถามการรับรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม แบบวัดพฤติกรรมการเผชิญความเครียด แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและโมเดลสมการโครงสร้าง


ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถทำนายความผันแปรของความเข้มแข็งภายใน ของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้ร้อยละ 60 โดยความสามารถในการเผชิญความเครียด การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม ภาระในการดูแล และความผาสุกทางจิตวิญญาณของภรรยา มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อความเข้มแข็งภายใน ความสามารถในการเผชิญความเครียดมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อความเข้มแข็งภายในและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ความเข้มแข็งภายในผ่านภาระในการดูแล การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อความเข้มแข็งภายในผ่านความผาสุ กทางจิตวิญญาณ นอกจากนั้นความผาสุกทางจิตวิญญาณยังมีอิทธิพลทางบวกทั้งโดยตรงและโดย


อ้อมต่อความเข้มแข็งภายในผ่านภาระในการดูแล พยาบาลควรประเมินความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ ดูแลและควรมี การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย