การบริหารความเสี่ยงกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

Main Article Content

ศิตา ทวีกาญจน์
วรกาญจน์ สุขสดเขียว
สายสุดา เตียเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารความเสี่ยงปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้ อมของ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอน รวม 197 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา เท่ากับ 1 และนำแบบสอบถามทีได้ผ่านการแก้ไขปรับปรุงไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่ม จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98


ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านรายงานและติดตามผล ด้านการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการ ตอบสนองความเสี่ยงและการจัดทำแผนป้องกั นตามลำดับ ในส่วนของด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับปานกลาง 2) การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภาพรวม และรายด้านอยู่ ในระดับมาก โดยเรี ยงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ด้านยุทธศาสตร์การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อด้านยุทธศาสตร์ ด้านการผลักดัน นโยบาย ด้านยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู ด้านยุทธศาสตร์การสำรวจข้อมูลการพัฒนาระบบงานและการติดตามประเมินผล และด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน ตามลำดับ 3) การบริหารความเสี่ยงกับการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน ระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย