การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์
จงกรม ทองจันทร์

บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความหมายของอุปสรรค แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค อริยสัจสี่หลักพุทธธรรมพระพุทธศาสนากับการสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญ อุปสรรค แนวทางการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษา พยาบาลเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ