การพัฒนาตนเองในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ปานทิพย์ ปูรณานนท์
กุลธิดา พานิชกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การ


พัฒนาตนในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ฯ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ


การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 25 คน ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลที่มีคุณลักษณะของการพัฒนาตนในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ฯ


จำนวน 20 คน และอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการพัฒนาตนของนักศึกษา จำนวน 5 คน และสังเกต กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งที่เป็นทางการในห้องเรียนและไม่เป็นทางการและศึกษาจากข้อมูลบันทึกประจำวันของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ฯ ในนักศึกษาพยาบาลมีบริบทที่สำคัญ คือ 1) การเรียนรู้ที่วิทยาลัยพยาบาล ได้แก่ กระบวนทัศน์ในการออกแบบหลักสูตรพยาบาล การวางแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆนักศึกษา และมีกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาตนในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ 1) การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์จริง 2) การเชื่อมโยงความรู้จากตำราสู่ชีวิตจริง 3) ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ 4) การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเพื่อการเรียนรู้ 5) การสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ และ 6) การมี มุมมองในการมองโลกตามความเป็นจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย