การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: แนวทางการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน

Main Article Content

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
กรองทอง ออมสิน

บทคัดย่อ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ กระบวนการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเชิงวิชาชีพระหว่างอาจารย์ ผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนการเรียน รู้ทางวิชาชีพในสถาบันการศึกษา โดยการนำกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาใช้ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ได้แก่ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นวางแผน ขั้นลงมือและสังเกตผลการปฏิบัติ ขั้นสะท้อนผล และขั้นตอนการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะสามารถ พัฒนาทั้งสมรรถนะของผู้สอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดของชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ