ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตเทศบาลเมืองสระบุรี

Main Article Content

พัชนียา เชียงตา
ศิริวรรณ ทุมเชื้อ
มัณฑนา มณีโชติ
สุภัสสร เลาะหะนะ
พรพรรณ พุ่มประยูร
ศิริธร ยิ่งเรงเริง

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจัดเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้นรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองศึกษากลุ่มเดียววัดซ้ำ 4 ครั้ง ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผล 1 เดือน และ 2 เดือน กลุ่มตัวอย่างได้มาแบบเจาะจง ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 79 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 6 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 พัฒนาโปรแกรมโดยใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การสะท้อนคิด การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกิจกรรมนันทนาการเพื่อเพิ่ม แรงจูงใจในการเรียนรู้โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 วัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับปานกลางเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) มีคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับดีมากคะแนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัย สำคัญทางสถิติ ผลการติดตามในระยะ 1 เดือน และ 2 เดือน พบคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นยังคงสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) สรุปได้ว่าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศใน การศึกษานี้มีประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย