บทบาทพยาบาลในการจัดการกับภาวะคุกคามชีวิตจากภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูง ในผู้ที่มีต่อมพาราไทรอยด์โตชนิดปฐมภูมิ : กรณีศึกษา

Main Article Content

ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์

บทคัดย่อ

      บทความวิชาการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับภาวะคุกคามชีวิต จากภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูงในผู้ที่มีต่อมพาราไทรอยด์โตชนิดปฐมภูมิ บทความนี้อธิบายถึงนิยาม ชนิด พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงที่เป็นอันตรายที่เกิดจากภาวะแคลเซี่ยมในเลือดสูงจากต่อมพาราไทรอยด์โตชนิดปฐมภูมิและ บทบาทของพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่สามารถตรวจพบผู้ป่วยเหล่านี้ได้ตั้งแต่ในชุมชน และในสถานพยาบาลระดับ ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ โดยเป็นผู้คัดกรองตรวจประเมินเบื้องต้น ทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วยใหม่โดยที่ยังไม่มีอาการหรือ ยังไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และสามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งบทบาทในการดูแลเพื่อ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและติดตามตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเมื่อ ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง ไม่เกิดอันตรายจากการกลับซํ้าของภาวะ แคลเซี่ยมในเลือดสูงที่ทำให้เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ