เผยแพร่แล้ว: 2019-02-01

รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุใช้ในบ้านพักคนชรา

วรัญญา บัวขวัญ, สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ (ผู้แต่ง)

3-14

กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ

กฤษฎา วิทยารัฐ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุนทรี ท ชัยสัมฤทธิ์โชค (ผู้แต่ง)

68-92

อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วรุณสุดา ศรีภักดี, ซูมัยยะห์ เด็งและ, อทิตยา พานถิ, ฮุสนา ภูยุทธานนท์ (ผู้แต่ง)

122-127

ความชุกและลักษณะของภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ชนิดที่มีอาการทางคลินิกในผู้ป่วยไทย ที่เป็นโรคพาร์กินสัน

สิรนันท์ กลั่นบุศย์, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (ผู้แต่ง)

156-168