การนำวิทยาการกำกับดูแลมาใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

Main Article Content

กฤษดา ลิมปนานนท์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสหภาพ-ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้แนวคิดของวิทยาการกำกับดูแลเป็นเครื่องมือ วิธีการ : การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยนำวัตถุประสงค์ของวิทยาการกำกับดูแลมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการขึ้นทะเบียนตำรับยาของประเทศไทย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้มีความชำนาญด้านระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาเพื่อวิพากษ์และปรับปรุงผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา: การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุของประเทศไทยมีความแตกต่างกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ประเทศไทยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาการใช้ยาในเด็กและเด็กเล็กเป็นการเฉพาะ อีกทั้งไม่มีกฎหรือระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเด็กอีกด้วย 2) ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์สำหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขน้อย และส่วนใหญ่ใช้เฉพาะกรณีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในกรณีอื่น ๆ ได้ 3) ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุน้อยและไม่ได้มีความเฉพาะและไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีความหลากหลาย  สรุป : การพัฒนาขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุของประเทศไทยสมควรมีการพัฒนาเป็นระยะ 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยนำแนวคิดวัฏจักรคุณภาพและการวิจัยด้านการกำกับดูแลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. US-FDA, Advance Regulatory Sciences for Public Health. A framework for FDA’s regulatory science initiative [online]. 2010. [cited 2014 Dec 21]. Available from: URL: http://www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/RegulatoryScience/UCM228444.pdf.

2. FitzGerald GA. Regulatory science: what it is and why we need it. Clin Pharmacol Ther 2011; 89: 291-4.

3. Thai Food and Drug Administration. Guideline for biological product registration (ACTD template). Bangkok: Thai Food and Drug Administration; 2009.

4. Phumikokrak O. Biological Product Registration, Ya Wiplak 2011; 3: 12-16.

5. European Medicine Agency. Human medicines: regulatory information [online]. 2014. [cited 2014 Dec 21]. Available from: URL: http://www.ema.euro pa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=.

6. US-Food and Drug Administration. Navigate the vaccines, blood & biologics section [online]. 2014. [cited 2014 Dec 21]. Available from: URL: http:// www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/default.htm.