การจัดการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต: กรณีของยาแผนโบราณ ที่มีการแจ้งเตือนภัยใน www.tumdee.org

Main Article Content

เพลิน จำแนกพล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงวิธีการของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายเพื่อขายยาที่ทราบแน่ชัดว่ามีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค และเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานจัดการกับการโฆษณาขายยาทางอินเทอร์เน็ต วิธีการ : ผู้วิจัยรวบรวมรายการยาแผนโบราณที่มีการแจ้งเตือนภัยระหว่างวันที่ 20 ม.ค.2555 ถึง วันที่ 20 มิ.ย. 2557 ว่ามีการปลอมปนสารต้องห้ามจาก www.tumdee.org ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากนั้นนำชื่อยาดังกล่าวไปค้นหาด้วยกูเกิลเพื่อค้นหาการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของยาดังกล่าว  ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกับการโฆษณาขายยาทางอินเทอร์เน็ตทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการจังหวัด ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เพื่อสรุปถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับปัญหานี้   ผลการวิจัย: เว็บไซต์ www.tumdee.org แจ้งเตือนภัยยาแผนโบราณจำนวน 35 รายการ การสืบค้นชื่อยาดังกล่าวด้วยกูเกิล พบมีการโฆษณาขายยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายจำนวน 19 รายการใน 44 เว็บไซด์ ช่องทางติดต่อซื้อขายส่วนใหญ่เป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ผลิต การวิจัยไม่พบว่ามีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับการกระทำผิดเหล่านี้ การสัมภาษณ์เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรับแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้รวดเร็วขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอันตราย ชี้แจงให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพตระหนักต่อโทษที่จะได้รับหากกระทำผิด และแก้กฎหมายให้ควบคุมการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตให้ชัดเจน สรุป:  ยาแผนโบราณจำนวนมากที่ทางราชการพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคยังคงมีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรเร่งปรับปรุงการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Kittisopee T, Anantachoti P, Tangcharoensathien V. Radio drug advertisement situation and regulation in Thailand [online]. 2005 [cited 2014 Sept 20]. Available from: URL:http://kb.hsri.or.th/ dspace/.

2. Suwanmanee O, Lerkiatbundit S. Illegal adver- tising of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-55.

3. Chandrawongse M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai province [independent study]. Chiang Mail: Chiang Mai University; 2011.

4. Lomas K, Chanthapasa K. The situation of radio advertisement of drug and food claimed as drug in phraibueng municipality, Sisaket province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 8: 55-60.

5. Ampant P. Situations, problems and solutions to problems of the broadcasting radio station of Sisaket province in advertising health products. Research and Development Health System Journal 2015; 8: 26-37.

6. Rujirayunyong T. Situation of illegal advertising of health products among local radios in Lopburi in the era of the National Council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 189-99.

7. Center for Complaint Handling and Suppression of Health Product Related Offense. Summary of Compliant Handling in 2015 [online]. 2015 [cited 2016 Jan 5]. Available from: URL: http://newsser. fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/view_info_operation.php?Submit=Clear&ID_Info_Operation=00000026

8. Statistical Forecasting Bureau. Trends in the use of information and communication technology within household. Statistics Newsletter 2014; 25: 10.

9. Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Thailand Internet User Profile 2015. Bangkok: Ministry of Information and Communication Technology; 2015.

10. Rattanapongjinda N, Plianbangchang P. Survey of weight-loss product advertisements on the internet. Journal of Health Science 2012; 21: 741-9.

11. Food and Drug Administration. Safety alert. [online]. 2015 [cited 2015 Feb 9]. Available from: www.fda.moph.go.th/safetyalert/frontend/theme_1/index.php?Submit=clear.

12. Department of Medical Sciences. Project alert [online]. 2015 [cited 2015 Feb 18]. Available from: www.tumdee.org/alert/drug_alert_show_guest.php