กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ

Main Article Content

กฤษฎา วิทยารัฐ
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
สุนทรี ท ชัยสัมฤทธิ์โชค

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงกระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในวิทยุท้องถิ่น และอธิบายถึงเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย วิธีการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย เจ้าของสถานีวิทยุท้องถิ่น 8 รายและนักจัดรายการ 10 รายจาก 10 สถานีในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยเป็นสถานีที่มีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 4 สถานีส่วนอีก 6 สถานีเป็นสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกถึงกระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผลการวิจัย: กระบวนการเผยแพร่โฆษณามี 3 ขั้นตอน คือ 1. การติดต่อสถานีและนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จากผู้แทนผลิตภัณฑ์  2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในวิทยุท้องถิ่นหลังการว่าจ้าง และ 3) การตรวจสอบการออกอากาศโดยผู้ว่าจ้าง เจ้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพควบคุมการโฆษณาของสถานีโดยว่าจ้างชาวบ้านและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้คอยดักฟัง เงื่อนไข 7 ประการส่งผลให้มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คือ 1. ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2. การมีวิธีการรับมือกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเชื่อว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันสื่อและไม่กล้าร้องเรียน 4. การต้องการกำไรและการอยู่รอดทางธุรกิจ 5. ผลดีในเรื่องการยอมรับนับถือจากผู้อื่น 6. การขาดความรู้-ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างถูกกฎหมาย และ 7. ความเชื่อว่าการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย สรุป:  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เงื่อนไขที่พบในการศึกษานี้เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการกับปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของวิทยุท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. Thai Public Health 2005-2007. Bangkok: Publishing House of War Veterans Organization; 2007.

2. National Statistics Office. Mass media (radio, television, and press) in 2008 [online]. 2008 [cited 2015 Mar 19]. Available from: URL: http://service. nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-1-9.html.

3. The Nielsen Company. Estimated total advertising expenditure by medium [online]. 2012 [cited 2012 Sept 25]. Available from: URL: http:/ /www.adasso thai.com/index.php/main/ad_expenditure.

4. Chaiyotha C, Thamrongtithikul C, Suriyarungsri N, Suriyarungsri T, Techaprasertkul N, et al. The study on basic information of non-governmental community radios. Chiangmai: Wanida Press; 2551.

5. Thai PBS News. NBTC prepared to disclose auction plan for digital radios [online]. 2013 [cited 2014 Nov 25]. Available from: URL: news.thaipbs. or.th/content/กสทชเตรียมเปิดแผนประมูลคลื่นวิทยุดิจิตอล.

6. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No.1/2014: on the control of national administration [online]. 2014 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL:http://www.most.go.th/main/index.php/ncpo/ncpo-declare.html.

7. Chan-O-Cha P. Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 79/2014: Conditions on the broadcasting of radios with temporary licenses [online].2014 [cited 2015 Mar 16]. Available from: URL: http://www.most.
go.th/main/index.php/ncpo/ncpo-declare.html

8. National Broadcasting and Telecommunications Commission. List of radio licensees who are legally allowed to broadcast [online].2015 [cited 2015 Sept 30]. Available from: URL:https://broad cast.nbtc.go.th/radio/index.php?type=NTYwNDAwMDAwMDAx.

9. Tangchroensathien V, Kongsawat S, Wadwongtham A, Eurchaikul C, Eupamayun Y, Taruekachong S, et al. Survey on radio advertisement of food, drug and cosmetics, 1993 [online]. 1993 [cited 2014 Sept 24]. Available from: URL:http://kb.hsri.or.th/dspace/.

10. Kittisopee T, Anantachoti P, Tangcharoensathien V. Radio drug advertisement situation and regulation in Thailand [online]. 2005 [cited 2014 Sept 20]. Available from: URL:http:// http://kb.hsri. or.th/dspace/.

11. Suwanmanee O, Lerkiatbundit S. Illegal advertising of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-55.

12. Chandrawongse M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai province [independent study]. Chiang Mail: Chiang Mai University; 2011.

13. Lomas K, Chanthapasa K. The situation of radio advertisement of drug and food claimed as drug in phraibueng municipality, Sisaket province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2012; 8: 55-60.

14. Ampant P. Situations, problems and solutions to problems of the broadcasting radio station of Sisaket province in advertising health products. Research and Development Health System Journal 2015; 8: 26-37.

15. Rujirayunyong T. Situation of illegal advertising of health products among local radios in Lopburi in the era of the National Council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7: 189-99.

16. Wongsao L. Risk management for reducing the problems of unlawful advertisings of health products by local radios: the case of Saraburi. In: The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection (CPHCP) of Thailand and Health Consumer Protection Program, editors. Proceedings of the conference for presenting academic work in the training program for board certificates in pharmaceutical and health consumer protection in the second semester; 2015 May 27-29; Bangkok, Thailand: CPHCP; 2015. p 28-9.

17. Surin N Surveillance of illegal advertisings of health products among community radios in Muangpan subdistrict, Pan district in Lumpang. In: The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection (CPHCP) of Thailand and Health Consumer Protection Program, editors. Proceedings of the conference for presenting academic work in the training program for board certificates in pharmaceutical and health consumer protection in the second semester; 2015 May 27-29; Bangkok, Thailand: CPHCP; 2015. p 45-6.

18. Wiriyanutai P. Situation of advertisings of health products among community radios in Ngao district in Lumpang. In: The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection (CPHCP) of Thailand and Health Consumer Protection Program, editors. Proceedings of the conference for presenting academic work in the training program for board certificates in pharmaceutical and health consumer protection in the second semester; 2015 May 27-29; Bangkok, Thailand: CPHCP; 2015. p 54-5.

19. Foundation for Consumers. Reveal unlawful advertising in the era of NCPO [online]. 2014 [cited 2015 Jan 8]. Available from: http://www.con sumerthai.org/2015/index.php/news/ffc-news/19-57 1106001.html.

20. Chumnakpol P. Knowledge of pharmaceuticals and food advertising: the study in the local radio station personnel in Zone area 1 at Fiscal Year 2009. FDA Journal 2010; 17: 33-40.

21. Jangjai D, Lerkiatbundit S. Effectiveness of the interventions for reducing illegal advertising of health products among local radio stations. Thai Journal of Pharmacy Practice 2014; 6: 22-40.

22. U-thong J. Way of life of the locals. Songkhla: Thaksin University; 2004.

23. Mile MB, Huberman AM. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage; 1994.

24. Sutherland EH. White-collar crime: the uncut version. New Haven, CT: Yale University Press; 1983.

25. Vaughan D. Controlling unlawful organizational behavior: social structure and corporate misconduct. Chicago: University of Chicago Press; 1996.

26. Passas N. Anomie and white-collar crime. In: Cullen F, Wilcox P, editors. Encyclopedia of criminological theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2010. p. 57-9.

27. Yeager CP, Simpson S. Environmental crime. In: Tonry M, editor. The handbook of crime and public policy. New York: Oxford University Press; 2009. P. 325-55.

28. Messner SF, Rosenfeld R. Crime and the American dream. 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth; 2001.

29. Benson ML, Simpson SS. White collar crime. Abingdon, Oxon: Routledge; 2009.

30. Shover N, Hunter BW. Blue-collar, white-collar: crimes and mistakes. In: Bernasco W, editor. Offenders on offending: learning about crime from criminals. Collompton, UK: Willan; 2010. P. 205-27.

31. Paternoster R, Simpson S. A rational choice theory of corporate crime. In: Clarke RV, Felson M, editors. Advances in criminological theory vol 5: Routine activity and rational choice. New Brunswick, NJ: Transaction Books; 1993.

32. Paternoster R, Simpson S. Sanction threats and appeals to morality: testing a rational choice model of corporate crime. Law Soc Rev 1996; 30: 549-83.

33. Kramer RC, Michalowski RJ, Kauzlarich D. The origins and development of the concept and theory of state-corporate crime. Crime Delinq 2002; 48: 263-82.

34. Hongsamoot D. Pharmacy regulation in Thailand :roles and reflections of inspectors [dissertation]. London: University of London; 2002.

35. Braithwaite J. White collar crime. Annu Rev Sociol 1985; 11,1-25