การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบำบัดสูตรแรกระหว่าง cisplatin ร่วมกับ pemetrexed และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel ในการ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous

Main Article Content

พิศอาภา ธงภักดิ์
สุมิตรา ทองประเสริฐ
อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยาเคมีบำบัด cisplatin ร่วมกับ pemetrexed (cis/pem) และ carboplatin ร่วมกับ paclitaxel (cab/pac)  เป็นสูตรแรกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous ในประเทศไทย วิธีการ: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลาม (ระยะ IIIB และ IV) ชนิด non-squamous มีสภาวะสุขภาพเท่ากับ 0-1 และได้รับการรักษาด้วยยา cis/pem หรือ cab/pac ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 การวิเคราะห์ใช้มุมมองของผู้ให้บริการและสังคม ต้นทุนที่นำมาวิเคราะห์เป็นต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ ผลลัพธ์หลัก คือ จำนวนวันสุขภาวะที่ปลอดเหตุการณ์ การศึกษาคำนวณอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มในรูปของหน่วยต้นทุนต่อจำนวนวันสุขภาวะที่ปลอดเหตุการณ์ การศึกษาวิเคราะห์ความไวทั้งแบบทางเดียวและแบบอาศัยความน่าจะเป็น ผลการศึกษา: ในผู้ป่วยทั้งหมด 54 ราย มีผู้ป่วยได้รับยาสูตร cab/pac และ ยาสูตร cis/pem จำนวน 36 ราย และ 18 ราย ตามลำดับ ค่ามัธยฐานของจำนวนวันที่ปลอดเหตุการณ์เท่ากับ 119.94 วัน และ 100.17 วัน จำนวนวันสุขภาวะที่ปลอดเหตุการณ์เท่ากับ 59.53 และ 39.68 วัน ในผู้ป่วยที่ได้รับยาสูตร cis/pem และสูตร cab/pac ตามลำดับ ต้นทุนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยยา cis/pem และ cab/pac เท่ากับ 423,798.52 บาท และ 119,324.46 บาท ตามลำดับ อัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากับ 15,338.74 บาทต่อวันสุขภาวะที่ปลอดเหตุการณ์ สรุป: การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร cis/pem เป็นสูตรแรกนั้นยังไม่มีความคุ้มค่าในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามชนิด non-squamous ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร cab/pac

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Information Technology Division, National Cancer Institute. Hospital-based cancer registry [online]. 2010 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/Hospital%20Based%20Cancer%20Registry2010.pdf.

2. Bureau of Policy and Strategy. Number and death rates per 100,000 population of first 10 leading cause groups of death (according to ICD mortality tabulation list1, 10th revision) 2006-2010 [online]. 2010 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://bps2.moph.go.th/sites/default/files/2.3.1_53.pdf.

3. Bureau of Policy and Strategy. Number of death and death rates per 100,000 population by age group sex and causes of death (according to ICD mortality tabulation list 1, 10th revision) [online]. 2010 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://bps2.moph.go.th/sites/default/files/moph_stat_53_2.3.3_53.pdf.

4. Information Technology Division, National Cancer Institute. Hospital-based cancer registry 2009 [online]. 2009 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/hospital%20based%20cancer%20registry.pdf.

5. National Health Security Office. Protocol for public compensate for lung cancer in the year in 2553 [online]. 2010 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.heart.kku.ac.th/office/nhso/Data_NHSO/Data_NHSO002.pdf.

6. Chaiwirawatthana A, Sukornyothin S, Konlak A, Khuhapema T. Approach to diagnosis and treatment of lung cancer [online]. 2009 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.dms.moph.go .th/dmsweb/cpgcorner/MA.pdf.

7. Scagliotti GV, Parikh P, Von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J ClinOncol. 2008; 26: 3543-51.

8. Information Technology Division, National Cancer Institute. Cancer in Thailand volume V, 2001-2003 [online]. 2010 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/Book%20Cancer%20In%20Thailand%202010%20for%20Web.pdf.

9. Ministry of Public Health. National list of essential medicines [online]. 2011 [cited 2011 Dec 18]. Available from: http://www.nlem.in.th/medicine/ essential/list.

10. Chaikledkaew U, Teerawattananon Y, Kongpitaya- chai S, Suksombun. Handbook for the assessment of health technology in Thailand. Nontaburi: the Graphico System; 2009.

11. Thongprasert S, Permsuwan U and Tongpak P. Utility of advanced non-samll-cell lung cancer patients in Thailand: preliminary study. Value Health 2012; 15: A657.

12. ERG Report. Pemetrexed for the first-line treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) [online]. 2009 [cited 2012 Mar 7]. Available from: http://www.hta .ac.uk/erg/reports/1875.pdf

13. Klein R, Muehlenbien C, Liepa AM, et al. Cost-effectiveness of pemetrexed plus cisplatin as first-line therapy for advanced nonsquamous non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009; 4: 1404-14.

14. Chanjaruporn F, Roughead EE, Sooksriwong C, et al. Budget impact analysis of premetrexed introduction: case study from a teaching hospital perspective, Thailand. J Med Assoc Thai 2011; 94: 1026-34.