เผยแพร่แล้ว: 2022-06-08

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ ตามมุมมองของอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ: การวิจัยเชิงคุณภาพ

อัศนี วันชัย , วรรณภา ประทุมโทน , พนารัตน์ เจนจบ , สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์, เกียรติศักดิ์ แซ่อิว , สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

มณฑา อุดมเลิศ , ดุจเดือน เขียวเหลือง , ปฐพร แสงเขียว , เสาวลักษณ์ เนตรชัง , รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ , สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กาญจนา พิบูลย์ , ธนิดา จุลวนิชพงษ์ ; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, วัชรา ตาบุตรวงศ์, จตุรดา จริยารัตนกูล

การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน

อาทิตยา วังวนสินธุ์, อาพัทธ์ เตียวตระกูล, สุพัฒนา คำสอน, สุพาณี บุญโยม, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, วุฒิชัย จริยา

การวิเคราะห์แนวคิดความไว้วางใจให้ปฏิบัติการพยาบาล

สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, วรนุช ไชยวาน, อัญชลี อ้วนแก้ว, ณัฏฐากุล บึงมุม, สุภาพักตร์ หาญกล้า