ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

กาญจนา พิบูลย์
ธนิดา จุลวนิชพงษ์
พวงทอง อินใจ
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
วัชรา ตาบุตรวงศ์
จตุรดา จริยารัตนกูล

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรด้านการศึกษาในภาครัฐในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจำนวน 370 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามคุณภาพชีวิตฉบับย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย และแบบประเมินการรับรู้ความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีร้อยละ 62.40 การรับรู้ความเครียด ภาระงาน พฤติกรรมการออกกำลังกายและจำนวนโรคเรื้อรั้ง สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ร้อยละ 31.4 (R2 = .314 , p < .001) โดยตัวแปรที่สามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้สูงที่สุดคือ การรับรู้ความเครียด (ß = -.48, p < .001) ภาระงาน (ß = -.16, p <.01) พฤติกรรมการออกกำลังกาย (ß = .11, p < .05) และจำนวนโรค (ß = -.10, p < .05) ตามลำดับ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพตลอดจนบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาที่เหมาะสม โดยเน้นการจัดการความเครียดและการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Abbaszadeh, S., Jahangiri, M., & Hassanipour, S. (2019). Work-related health problems among primary and secondary school teachers: A cross-sectional study. Shiraz E- Medical Journal, 20(6), e83771. https://doi.org/10.5812/semj.83771.

Anisada, A., & Intarak, P. (2012). Teacher’s quality of life effecting performance toward the teacher professional standard in schools under Kanchanaburi primary education service area office. Journal of Educational Administration, Silpakorn University, 3(1), 77-86. (in Thai).

Ashri, M.H.M., Saad, H.A., & Adznam, S.N. (2021). Factors associated with health-related quality of life among government employees in Putrajaya, Malaysia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 1-17.

Babu, G.R., Sudhir, P.M., Mahapatra, T., Das, A., Rathnaiah, M., Anand, I., & et al. (2016). Association of quality of life and job stress in occupational workforce of India: Findings from a cross-sectional study on software professionals. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 20(2), 109–113.

Best, J.W. (1977). Research in education. (3rd ed.) Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Dabiran, S., Khajehnasiri, F., Varzdar, F., & Beheshti, M.H. (2018). Assessment of quality of life of the teachers in girl’s high school compared to general population in Iran. Annals of Medical & Health Sciences Research, 8, 170-173.

Damrongsak, M., & Harnirattisai, T. (2012). Predictive factors of quality of life among security guards. Nursing Journal, 39(3), 14-25. (in Thai)

Eastern Economic Corridor (2019). Why EEC. Retrieved (2021, September 10). from https://eeco.or.th/en

Etxeberria, I., Urdaneta, E., & Galdona, N. (2019). Factors associated with health-related quality of life (HRQoL): Differential patterns depending on age. Quality of Life Research, 28, 2221–2231.

Greenberg, M.T., Brown, J.L., & Abenavoli, R.M. (2016). Teacher stress and health.

Retrieved (2021, December 21). from https://www.rwjf.org/en/library/research/2016/07/teacher-stress-and-health.html

Ishak, S.I.D., Razak, N.A., Hussin, H., Daud, N. S.D., & Ishak, A.S. (2018). A literature review on quality teacher’s working life. MATEC Web of Conferences 150, 05094. Retrieved (2021, December 18). from

https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/09/matecconf_mucet2018_05094.pdf

Jehtae, S., Prateepko,P., & Lateh, A. (2018). Factors influencing health promoting behaviors of teachers under the supervision of the primary educational service area, Pattani province. Journal of Education Prince of Songkla University, 29(2) 113-122. (in Thai).

Jenitta, J. N., & Mangaleswaran. D.T. (2016). Factors affecting the stress of teachers: a special reference to Trincomalee district. International Journal of Engineering Science and Computing, 6(9), 2328-2233.

Lan, Y. L., Lin, Y. C., Yan, Y.H., & Tang, Y. P. (2018). Relationship between work stress, workload, and quality of life among rehabilitation professionals. International Journal of Healthcare and Medical Sciences, 4(6), 105-110.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lizana, P. A., Vega-Fernandez, G., & Lera, L. (2020). Association between chronic health conditions and quality of life in rural teachers. Frontiers in Psychology, 10: 2898. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02898

Mahatnirunkul, S., Tuntipivatanaskul, W., Pumpisanchai, W., Wongsuwan, K., & Pornmanajirungkul, R. (1998). Comparison of the WHOQOL100 and the WHOQOL-BREF (26 items). Journal of Mental Health of Thailand, 5, 4-15. (in Thai).

Office of the Education Council. (2017). The national scheme of education B.E.2560-2579 (2017-2036). Bangkok: Prigwhan Graphic. (in Thai).

Office of the Permanent Secretary Ministry of Education. (2018). Education development action plan in the Eastern Economic Corridor 2018, Ministry of Education. Retrieved (2021, December 21). From http://bps.sueksa.go.th/wp-content/uploads/2018/04/แผนปฏิบัติราชการพัฒนา การศึกษาในพื้นที่-EEC-ของ-ศธ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561.pdf (in Thai).

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personal Commission. (2018). The life quality of life of teachers and educational personnel in specific development areas of the south frontier provinces. Retrieved (2021, November 15). from

http://www.bps.moe.go.th/research/fulltext/QualityTeacher.pdf (in Thai).

Räsänen, K., Pietarinen, J., Pyhältö,K., Soini, T., & Väisänen, P. (2020). Why leave the teaching profession? A longitudinal approach to the prevalence and persistence of teacher turnover intentions. Social Psychology of Education, 23, 837–859.

Ratanasiripong, P., Ratanasiripong, N.T., Nungdanjark, W., Thongthammarat, Y., & Toyama, S. (2020). Mental health and burnout among teachers in Thailand. Journal of Health Research. Retrieved (2021, December 18). from

https://www.researchgate.net/publication/348473917_Mental_health_and_burnout_among_teachers_in_Thailand.

Rodríguez-Fernández, A., Zuazagoitia-Rey-Baltar, A., & Ramos-Díaz, E. (2017). Quality of life and physical activity: Their relationship with physical and psychological well-being. In A. A. V. Boas (Eds.), Quality of life and quality of working life. https://doi.org/10.5772/intechopen.69151.

Ruengrong, P., Jiravarapong, B., Manyum, W., Somyaron, W., Muendet, S., & Srisurat, C. (2014). Educational technology vs Thai teachers in 21st century. Panyapiwat Journal, 5 (Special Issue), 195-207. (in Thai).

Sağlam, Y., & Yilmaz, G. (2017). Evolution of physical activity levels and quality of life teacher. Acta Kinesiologica, 11(1), 25-32.

Sangon, S. (2004). Predictors of depression in Thai women. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 18(2/3), 243-260.

Sjöberg, A., Pettersson‑Strömbäck, A., Sahlén, K., Lindholm, L., & Norström, F. (2020). The burden of high workload on the health-related quality of life among home care workers in Northern Sweden. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93,747–764.

Tabeleão, V.P., Tomasi, E., & Neves, F.S (2011). Quality of life and burnout among public high school and primary school teachers in Southern Brazil. Cad Saude Publica, 27(12), 2401-2408.

Tabtimthong, P., & Sudrung, J. (2017). An analysis of the effects of task operating time on teaching efficiency of teachers in the office of the basic education commission. An Online Journal of Education, 12(2), 353–369. (in Thai).

Trevittaya, P. (2016). Concepts of quality of life. Journal of Associated Medical Sciences, 49(2), 171-184. (in Thai).

Vajdi , M., & Farhangi, M.A. (2020). A systematic review of the association between dietary patterns and health-related quality of life. Health Qual Life Outcomes,18, 337.doi: 10.1186/s12955-020-01581-z

Wannasri, J. (2009). Quality of education and teacher’s desire competency. Journal of Education, Khon Kaen University, 32(1), 1-5. (in Thai).

World Health Organization. (1998). The world health organization quality of life

(WHOQOL). Retrieved (2021, December 17). from

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-HSI-Rev.2012.03

WHO Quality of Life Assessment Group. (‎1996)‎. What quality of life?. World Health Forum, 17(‎4)‎, 354-356.

Xu, J., Qiu, J., Chen, J., Zou, L., Feng, L., Lu, Y., & et al. (2012). Lifestyle and health-related quality of life: A cross-sectional study among civil servants in China. Bio Medical Central Public Health, 12(330), 1-9.

Yang, X., Ge, C., Hu, B., Chi, T., & Wang, L. (2009). Relationship between quality of life and occupational stress among teachers. Public Health, 123(11), 750-755.

Yingratanasuk,T., Piboon, K., Julvanichpong, T., & Inchai, P. (2020). Job aspects and factors related to job stress among secondary school teachers in Chonburi Province. Burapha Journal of Medicine, 7(1), 32-46. (in Thai).