ความเข้มแข็งทางใจ และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

ปฐพร แสงเขียว
ดุจเดือน เขียวเหลือง
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
สืบตระกูล ตันตลานุกุล
ปุณยนุช ชมคำ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงสำรวจแบบหาความสัมพันธ์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความเข้มแข็งทางใจ และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจ กับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจ และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 465 คน มีกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจำนวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 89.89 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความเข้มแข็งทางใจ และแบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับการตรวจคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว


          ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.90) มีความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.20) มีการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี ความเข้มแข็งทางใจและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งทางใจและคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01


         ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

American Psychological Association. (2015). Building your resilience. Author. Retrieved (2021, October 19) from http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx. (in Thai).

Baker, R. W., & Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.

Baker, R. W., & Siryk, B. (1989). Student adaptation to college questionnaire (SACQ): manual. Los Angeles: Western Psychological Services.

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287(2020), 112934.

Chaopricha, S. (2008). Resilience in child maltreatment victims. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 53(3), 309 - 322. (in Thai).

Choowattanapakorn, T., Alex, L., Lundman, B., Norberg, A., & Nygren, B. (2010). Resilience among women and men age 60 years and over in Sweden and in Thailand. Nursing and Health Sciences, 12(3), 329-335. (in Thai).

Clinciu, A.I. (2013). Adaptation and stress for the first year university students. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 78(2013), 718-722.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2020). Manual of psychosocial care for health personnel during the COVID-19 pandemic. Retrieved (2021, October 19). from https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/21aug2563-1.pdf. (in Thai).

Division of Mental Health Promotion and Development, Department of Mental Health. (2021). The result of overall mental health problem surveillance data analysis among Thai people. Retrieved (2021, October 21). from http://www.mhllibrary.com. (in Thai).

Dyer, J.G. & McGuinness, T.M. (1996). Resilience analysis of the concept. Archives of Psychiatric Nursing, 10(5), 276-282. doi: 10.1016/s0883-9417(96)80036-7.

Ma, Z., Zhao, J., Li, Y., Chen, D., Wang, T., Zhang, Z., Chen, Z., Yu, Q., Jiang, J., Fan, F. & Liu, X. (2020). Mental health problems and correlates among 746217 college students during the Coronavirus disease 2019 outbreak in China. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e 181, 1-10. https://doi.org/10.1017/S2045796020000931

Mental Health Strategy and Planning Division. (2021). Mental Rehabilitation plan during the situation of the COVID-19 epidemic (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan: C4) . Retrieved (2021, October 21). from

https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง%20ปี64.pdf. (in Thai).

Punyavachirachai, P. & Kanchanajirangkura, P. (2022). The study of Thai people resilience quotient during The COVID-19 Outbreak. Research and Development Health System Journal, 15(1), 318-333. (in Thai).

Rogers, C. (1967). Client-centered therapy. Boston Houghton Miffin.

Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity. Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598-611.

Smith, B.W., Darren, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194-200.

Sansupa K., Kongkranphan U., Sucaromana U. &Nantasen, P. (2020). The Adjustment of undergraduate student in pandemic Covid-19. Journal of MCU Humanities Review, 6(2), 83 - 97. (in Thai).

Son, C., Hedge, S., Smith, A., Wang, X. & Sasangohar, F. (2020). Effect of COVID-19 on college students’ mental health in the United States: interview survey Study. Journal of Medical Internet Research, 22(9), e21279. doi:10.2196/21279.

Suwannarat W., Katekaew, M & Sakulrang, K. (2021). Building community mental strength in the Coronavirus 2019 pandemic. Academic Journal of Community Public Health, 8(1), 1-14. (in Thai).

UNESCO. (2020). 4 ways COVID-19 could change how we educate future generations. Retrieved (2021, October 21). from https://www.weforum.org/agenda/2020/03/4-ways-covid-19- education-future-generations/

UNESCO. (2021). One year into COVID-19 education disruption: Where do we stand? Retrieved (2021, October 21). from https://en.unesco.org/news/one-year-covid-19- education-disruption-where-do-we-stand

WHO Thailand. (2020). COVID-19. Retrieved (2021, October 21). from

file://update-28-covid-19-what-we-know---june2020---thai.pdf

Wongchaiya, P., Yana, Y. & Pinjai, P. (2021). Covid-19: impacts on nursing students’ mental health and assist guideline. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region, 27(2), 105-114. (in Thai).

Yodsenee, C. (2020). Factors affecting the adjustment of students in 1st year bachelor's degree level with 4-year course and academic-year-2020 regular semester admission of the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Research report). Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai).

Zhang J, Wu W, Zhao X, Zhang W. (2020). Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: A model of West China Hospital. Precision Clinical Medicine, 3(1), 3-8.