ผลของการบูรณาการเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน ต่อความรู้และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

อรอนงค์ ธรรมจินดา
กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
อุบล ทองปัญญา
แนชว่า อีสเมล์

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบ  รอบด้าน และศึกษาผลของการบูรณาการเกมออนไลน์ในการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,152 คน จาก 6 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สพม. เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One group pretest-posttest design) ใช้แบบวัดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้าน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบูรณาการเกมออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย และ Dependent t–test            


           ผลการวิจัย 1) ได้ค่าประสิทธิภาพของเกมออนไลน์ เท่ากับ 89.66/ 86.73 2) หลังใช้เกมออนไลน์คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ 3) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบูรณาการเกมออนไลน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, SD= .34) ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่าเกมออนไลน์เรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านเป็นแนวทางใหม่ที่ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น ควรพิจารณานำเกมออนไลน์มาบูรณาการในการสอนเพศวิถีศึกษาแบบรอบด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2020a). Teenage Pregnancy Surveillance Report, Thailand 2020. Retrieved (2021, April 1) fromhttps://rh.anamai.moph.go.th/webupload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692 da94/m_magazine/35435/2515/file_download/374a6a8979531f495fede0669d29af78.pdf. (in Thai).

Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2020b). The situation of reproductive health in adolescents and youth in 2020. Retrieved (2021, April 1) from https://rh.anamai.moph.go.th/th/cms-of-1. (in Thai).

Burns N. & Grove S. K. (2014). Understanding nursing research building an evidence-based practice (6th ed). Elsevier Saunders, U.S.A.

Center for Health Policy Studies, Mahidol University. (2016). Review of comprehensive sexuality education in Thailand. Retrieved (2020, March 12) from https://www.unicef.org/thailand/th/ reports (in Thai).

Huang, B., Hew, F.K., & Lo, C.K. (2019). Investigating the effects of gamification-enhanced flipped learning on undergraduate students’ behavioral and cognitive engagement. Interactive learning environments, 27(8), 1106-1126.

Intrasa, W. (2019). The latest trend education 2019 “Change a classroom to a playroom” Suan Dusit University. Retrieved (2020, February 23) from https://wbsc.dusit.ac.th/ pluginfile.php/534/mod_forum/attachment/4320/GBL%20DOC.pdf. (in Thai).

Kummak, S. (2016). Self-care behaviors among hypertension patients in Tambon Nanglao Health Promoting Hospital, Amphur Satingpha, Songkhla Province. The Sounthern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 153-169. (in Thai).

Nakasan, N. & Nakasan, C. (2016). Game: innovation for creative education. Romphruek Journal: Krirk University, 34(3), 159-182. (in Thai).

National AIDS Committee. (2017). Thailand national strategy to end AIDS 2017 – 2030. Retrieved (2020, February 23) from https://hivhub.ddc.moph.go.th/Download/Strategy/EN_3Thailand%20National%20 Strategy%20to%20End%20AIDS.pdf

Office of the Basic Education Commission. (2020). Sex education. Retrieved (2022, April 1) from http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard

Panthasen, S., Kantathanawat, T., & Innoi, S. (2020). The online game based learning for creative using the internet of grade 8. Journal of Industrial Education, 19(1), 25-34. (in Thai).

Pented, P., & Chomson, S. (2019). Factors affecting protection of sexual risk behaviors among high school students in Banklang Subdistrict, Wangthong District, Phitsanulok Province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 62-77. (in Thai).

Sae Bang, S., Kongsuth, W., Boonyadit, T., & Saisena, N. (2008). Textbook on health and Physical education, M. 1. Bangkok: Wattana Panich Publishing, Ltd. (in Thai).

Si Sa-ad, B. (2013). Basic principles of research (9th ed.). Bangkok: Suwiriyasasan. (in Thai).

Srijaiwong, S., Sindthu, S., Ratinthorn, A., & Viwatwongkasem, C. (2019). Sexuality education and teachers' attitudes towards sexual double standard influencing on sexual risk behaviors among adolescents. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 91-101. (in Thai).

Suwannakeeree, W., Numfone, N., & Tipwareeroom, W. (2008). Risky sexual behaviors of adolescents and youths in educational insttutions, Phitsanulok Province. Naresuan University Journal, 16(2), 147-155. (in Thai).

Tadee, R. (2017). Life of female adolescent as mothers. Retrieved (2020, February 23) from http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2017/Download/Book/08_Rina-Teen%20mom.pdf (in Thai).

Teenpath. (2019). Sex education for youth Guidelines for supervision of sexuality education implementation towards learner quality. Retrieved (2020, February 23) from https://www.teenpath.net/column.asp?columncode=module#.Yk1YPihBy00

UNICEF. (2018). UNICEF Thailand annual report 2018. Retrieved (2020, February 23) from https://www.unicef.org/ thailand/th/reports/รายงานประจำปี 2562 (in Thai).

Wongsawat,P. , Kooariyakul, A. & Hoyrat, P. (2021). Effectiveness of learning with an online computer lesson towards behavioral change in early sexual intercourse prevention among grade 8 secondary school students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 13(1), 1-13. (in Thai).

Yothongyot, M., & Sawatsan, P. (2014). Determination of sample size for research.Retrieved (2022, April 1) from

http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf. (in Thai).