ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

มณฑา อุดมเลิศ
ดุจเดือน เขียวเหลือง
ปฐพร แสงเขียว
เสาวลักษณ์ เนตรชัง
รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงสำรวจในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล 3) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างชั้นปีที่ 1 – 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวน 407 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการตรวจคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 - .86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย สถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบมาตรอันตรภาค และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว


          ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.51 มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก 2) ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ค่าเฉลี่ยทั้งความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างชั้นปีที่ 1 – 4 ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติเกี่ยวกับติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและในชุมชน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

B-L Zhong et al. (2020). Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International Journal of Biological Sciences, 16(10). 1745-1752.

Bloom, B. S. (1964). Taxonomy of education objective: The classification of educational goals: Handbook II: Affective domain. New York: David Mckay.

Chukaew, S., Sirapo-ngam, Y. & Prapaipanich, W. (2012). Knowledge, Attitude, and Practice Perceived by Nurses in Helping and Promoting Caregivers’ Health. Ramathibodi Nursing Journal, 18(2), 249-258. (in Thai).

Department of Disease Control. (2021). Daily update on COVID-19 Situation. Retrieved (2021, August 6). from https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/ (in Thai).

Emergency Operations Center, Department of Disease Control Ministry of Health. (2021).

COVID-19 Situation. Retrieved (2021, June 27). from https://ddc.moph.go.th/ddce/news.php?news=23025&deptcode= (in Thai).

Glomjai, T., Kaewjiboon, J. & Chachvarat, T. (2020). Knowledge and behavior of people regarding self-care prevention from novel Coronavirus 2019 (COVID-19). Journal of Nursing, Public Health, and Education, 21(2), 29-39. (in Thai).

Khumsaen, N. (2021). Knowledge, attitudes, and preventive behaviors of COVID-19 among people living in Amphoe U-thong, Suphanburi Province. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, 4(1), 33-48. (in Thai).

Manmana, S., Iansirithaworn, S. & Uttayamakul, S. (2020). Coronavirus disease-19 (COVID-19). Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 14(2), 124-133. (in Thai).

Phansuma, D. & Boonruksa, P. (2021). Knowledge, attitudes, and preventive behaviors of COVID-19 among residents in Pru Yai Sub-district, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Srinagarind Medical Journal, 36(5), 597-604. (in Thai).

Uttaradit Provincial Public Health Office. (2021). Daily update on COVID-19 situation. Retrieved (2021, August 6). from http://utoapp.moph.go.th/covid19/dashboard (in Thai).

Yeunyow, T., Promwong, W. & Kadsanit, K. (2021). Knowledge, attitude and prevention behavior of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, The North Eastern Region Network. Udonthani Hospital Medical Journal, 29(2), 204-213. (in Thai).

Zhong et al. (2020). Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. International Journal of Biological Sciences 2020, 16(10), 1745-1752. doi: 10.7150/ijbs.45221.