ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในการเรียนภาคทดลองรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
ผ่องศรี พุทธรักษ์
ณัฏฐมณฑน์ โกศัย
จิราพร วิศิษฏ์โกศล
พัชชา สุดแดน
สุกัญญา ม่วงเลี้ยง

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 36 คน เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยายและสถิติ paired t-test


          ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้


1. คะแนนความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ก่อนการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 12.26 และหลังการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 98.51 ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนการเรียนเท่ากับ 2.71 (SD = .79) และหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (SD = .62)


2. ค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 หลังการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .001


3. ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหลังการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .001


4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (= 4.24, SD = .66)


          ดังนั้น ควรนำการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานมาใช้กับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลเนื่องจากสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Cheng, C.Y., Liou, S.R., Tsai, H.M. & Chang, C.H. (2014). The effects of Team-Based Learning on learning behaviors in the maternal-child nursing course. Nurse Education Today, 34, 25-30.

Frame, T. R., Cailor S. M., Gryka, R. J., Chen, A. M., Kiersma, M. E. & Sheppard, L. (2015). Student perceptions of team-based learning vs traditional lecture-based learning. American Journal of Pharmaceutical Education, 79(4), 51.

Higher Education Commission Ministry of Education. Announcement of the higher education commission re: guidelines for compliance with the national higher education qualifications framework. 2017. (in Thai).

Jamkrajang, T. & Khumtaveeporn, P. (2016). Effect of team - based learning in basic nursing skill practicum on nursing care skill for patient with medication injection in the Second-year nursing students. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(2), 194-200. (in Thai).

Michaelsen, L.K. & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning. Inc.Published online in Wiley Interscience.

Michaelsen, L.K. & Sweet, M. (2011). Team-based learning. Wiley Online Library, 128, 41- 51.

Morris, J. (2016). The use of team-based learning in a second year undergraduate preregistration nursing course on evidence-informed decision making. Journal of Nursing Education and Practice, 21, 23-28.

Neamsakul, W. (2017). The first time experiences to assist in childbirth of the third year nursing students. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal, 9(2), 1-17.(in Thai).

Panich, W. (2012). The way to enhance learning for the students in the 21st Century. Sodsri-Saritwong Foundation, Bangkok. (in Thai).

Saithanu, K., Thani, S. & Luprasong, S. (2019). Effect of team-based learning on learning outcomes according to Thai qualifications framework for higher education for nursing students in the topic of therapeutic relationship. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(3), 343-352. (in Thai).

Santanavanich, C., Pumpuang, W. & Thavorn, T. (2015). The evaluation of team-based learning process in nursing students: learning outcomes in accordance with Thai qualification framework, feasibility, and readiness assurance of students. Journal of Nursing Science, 33 (1), 37-47. (in Thai).

Saraketrin, A., Rongmuang, D., Chantra, R. (2019). Nursing education in the 21st century: competencies and roles of nursing instructors. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(1), 12-20. (in Thai).

Sirirat, N. & Chidnayee, S. (2009). Effect of team-based learning in nursing care of persons with Health problems 1 on achievements and critical thinking in nursing students. Journal of Health Science, 3(2), 32-40. (in Thai).

Sisk, R. J. (2011). Team-based learning: systematic research review. Journal of Nursing Education, 50(12), 665-669.

Wut, R., Sittiwong, S. & Srikrachang, C. (2016). The effects of team based learning to enhance learning outcomes under Thai qualifications frame¬work for higher education and self-direction in adult learning of students nurses. Journal of Nursing, Public Health and Education, 17(3), 69-80. (in Thai).

Yaisoon, S., Rattanaviboon, P. & Chankao, C. (2016). Effects of team-based learning on knowledge and perceived learning outcomes in antenatal care of nursing students. Thai Red Cross Nursing Journal, 9(2), 73-87. (in Thai).