ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน

Main Article Content

กันตวิชญ จูเปรมปรี
วัชรา ตาบุตรวงศ์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุนอนติดเตียงที่บ้าน ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 12 ราย ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ข้อมูลที่ถอดเทปจากการบันทึกเสียงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของจอร์จี


          ผลการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักระหว่างให้การดูแลผู้สูงอายุนอนติดเตียงที่บ้าน ประกอบด้วย 1) ภารกิจในการดูแล 2) ความรู้สึกของการดูแล 3) ปัญหาสุขภาพ 4) แหล่งสนับสนุนการดูแล และ 5) ความต้องการการดูแล ผู้ดูแลหลักปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ผู้ดูแลหลักรู้สึกดีใจที่ได้ให้การดูแลและตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหลักต้องอดทนต่อการดูแลผู้สูงอายุถึงแม้ว่าจะเหนื่อยและท้อ ระหว่างให้การดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ดูแลหลักรับรู้ว่าตนเองมีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ ได้แก่ ปวดหลัง นอนไม่เพียงพอ และวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ดูแลหลักยังได้รับการสนับสนุนความรู้และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุจากพยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข ญาติพี่น้อง รวมทั้งการค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ดูแลหลักยังมีความต้องการได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในการเยี่ยมบ้าน ต้องการให้ญาติพี่น้องและหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ และต้องการกำลังใจจากญาติพี่น้อง              


          จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงปริมาณหรือวิจัยแบบผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลในการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน รูปแบบการจัดการปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ดูแลของผู้สูงอายุติดเตียง และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Beck, C. T. (2020). Introduction to phenomenology: focus on methodology. California: SAGE Publications Ltd.

Bierhals, C. C. B. K., Santos, N. O. D., Fengler, F. L., Raubustt, K. D., Forbes, D. A., & Paskulin, L. M. G. (2017). Needs of family caregivers in home care for older adults. Revista latino-americana de enfermagem, 25, e2870-e2870.

Bom, J., Bakx, P., Schut, F., & van Doorslaer, E. (2018). The impact of informal caregiving for older adults on the health of various types of caregivers: A systematic review. The Gerontologist, 59(5), e629-e642.

Chantra, C. (2016). Problems and requirements of primary caregivers in involving nutrition and bed sore prevention of bedridden elderlies. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), 41-50. (in Thai).

Chen, Y.-Y., Li, C.-M., Liang, J.-C., & Tsai, C.-C. (2018). Health information obtained from the internet and changes in medical decision making: Questionnaire development and cross-sectional survey. Journal of Medical Internet Research, 20(2), e47.

Chokwiwat, W. (2017). Caring for the elderly in the house next to the bed. Retrieved (2020, September 21). from https://www.thaihealth.or.th/Content/.html. (in Thai).

Couto, A. M. D., Caldas, C. P., & Castro, E. A. B. (2018). Family caregiver of older adults and Cultural Care in Nursing care. Revista Brasileira de Enfermagem, 71(3), 959-966.

Del-Pino-Casado, R., Frías-Osuna, A., Palomino-Moral, P. A., Ruzafa-Martínez, M., & Ramos-Morcillo, A. J. (2018). Social support and subjective burden in caregivers of adults and older adults: A meta-analysis. PLOS ONE, 13(1), e0189874-e0189874.

Fagerstrom, C., Elmstahl, S., & Wranker, L. S. (2020). Analyzing the situation of older family caregivers with a focus on health-related quality of life and pain: A cross-sectional cohort study. Health and Quality of Life Outcomes, 18(1), 79.

Fongkerd, S., Klungtumneum, K., & Natetanasombat, K. (2019). The self-health care experiences of caregiver’s older adult with bedridden patients. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 9(1), 69-89. (in Thai).

Giorgi, A. (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Gray, R.S., Hahn, L., Thapsuwan, S., & Thongcharoenchupong, N. (2016). Strength and stress: Positive and negative impacts on caregivers for older adults in Thailand. Australasian Journal on Ageing, 35(2), E7–E12

Holloway, I., & Galvin, K. (2017). Qualitative research in nursing and healthcare (4 ed.). West Sussex: Wiley.

Jooprempree, K. & Jongudomkarn, D. (2019). Perceptions of elderly women in relation to the concept of family Care: Case studies in community at Laplae District, Uttaradit Province. Journal of Nursing and Health Care, 37(2), 73-82. (in Thai).

Khatib, A. H., Hamdan-Mansour, A. M., & Hani, M. A. B. (2017). Theoretical perspectives of hospitalized older patients and their health-related problems and quality of care: Systematic literature review. The Open Public Health Journal, 10, 215-225.

Kim, H., Paige Powell, M., & Bhuyan, S. S. (2017). Seeking medical information using mobile apps and the internet: Are family caregivers different from the general public Journal of Medical Systems, 41(3), 38.

Knodel, J., Teerawichitchainan, B., & Pothisiri, W. (2018). Caring for Thai older persons with long-term care needs. Journal of Aging and Health, 30(10), 1516-1535.

Magsamen-Conrad, K., Dillon, J. M., Billotte Verhoff, C., & Faulkner, S. L. (2019). Online health-information seeking among older populations: family influences and the role of the medical professional. Health communication, 34(8), 859-871.

Mason, M. (2010). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum Qualitative Sozialforschung Forum: Qualitative Social Research, 11(8).

Mon Din Daeng Health Promoting Hospital. (2021). List of elderly people in bedridden group Patients with Dependence People with disabilities, Mon Din Daeng Hospital. Uttaradit: Mon Din Daeng Health Promoting Hospital. (in Thai).

National Health Security Office. (2016). The manual of longterm care for the dependent elderly in community (Long term Care) under unversal health coveragescheme, Fiscal year 2016. Bangkok: National Health Security Office. (in Thai).

Nieamsup, T., Padwang, B., & Jongudomkarn, D. (2020). The Suffering-Happiness of the elderly who depends on families: A qualitative study in northern socio-cultural context of Thailand. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 12(1), 151-164. (in Thai).

Office of Public Health Administration. (2014). Family care team. Nonthaburi: The Assembly Printing House. Agricultural Cooperatives of Thailand. (in Thai).

Office of the National Economics and Social Development Council. (2019). Report on population projections of Thailand 2010-2040 (Revised Edition). Bangkok: Amarin Printing and Publishing. (in Thai).

Pitikultang, S. (2013). Situation and trend of Thai families. Retrieved (2020, September 24) from http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/knowledgefiles/__21.pdf

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice (9 ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Roth DL, Fredman L, Haley WE. (2015). Informal Caregiving and Its Impact on Health: A Reappraisal From Population-Based Studies. The Gerontologist; 551, 309-19.

Sathiraangura, T. & Jantaummou, U. (2015). Nursing home patients and long-term care for the elderly. Journal of Nursing Division, 42(1), 1-6. (in Thai).

Schulz, R., Beach, S. R., Czaja, S. J., Martire, L. M., & Monin, J. K. (2020). Family caregiving for older adults. Annual review of psychology, 71, 635-659.

Srivanichakorn, S. et al. (2013). The integrated research program on the holistic care model development for the elderly, final report. Nakhon Pathom: ASEAN Institute of Health Development Mahidol University. (in Thai).

Supaporn, K., Isaramalai, S.-a., & Khaw, T. (2021). Family caregivers’ perceptions of caring for older persons in the palliative care stage at home. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26 (1), 161-174.