ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

กฤศภณ เทพอินทร์
เสน่ห์ ขุนแก้ว

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งหมด 188 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ที่พัฒนาโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


           ผลการศึกษา พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 54.80) ระดับดีมาก (ร้อยละ 45.20) และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 59.00) ระดับดี (ร้อยละ 29.30) 2) ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.337) ผลการศึกษาสามารถนำแนวคิดไปพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน อันจะนำไปสู่ชุมชน สังคมสุขภาพดี ลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Buachum, B. (2020). Knowledge of health and health behaviors of volunteers. Village public health (VHV) Tambon Pa Ngio, Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province. Journal of the Department of Health Service Support, 16(3), 49-58. (in Thai).

Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control. (2017). 5-year National NCD prevention and control strategic plan (2017-2021). Nonthaburi: Emotion Art. (in Thai).

Chuprasert, P., & Chanmanee., P. (2019). A situational study of health knowledge and health behavior of village public health volunteers (VHVs) in health area 11, 2019. Retrieved from http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/show_topic.php?id=12 (in Thai).

Department of Health Service Support Ministry of Public Health. (2021). VHVs 4.0. n.d. (in Thai).

Division of Health Education, Department of Health Service Support Ministry of Public Health. (2016). Enhancing and evaluating health literacy and health behaviors group of students and working age groups. Nonthaburi: New Plain Printing (Thailand) Co., Ltd. (in Thai)

Division of Health Education, Department of Health Service Support Ministry of Public Health. (2020). Health literacy and health behaviors questionnaire among working-age people in villages to modify health behaviors. Retrieved from http://www.hed.go.th/linkHed/424 (in Thai).

Hansakul, A., & Ngaonasiew, S. (2012). Health promotion behaviors of volunteers village, Public Health Bamnet Narong District, Chaiyaphum Province. Journal of the Faculty of Physical Education, 15(special issue), 225-235. (in Thai).

Intarakamhang, U. (2017). Knowledge of health: measurement and development. Bangkok: Sukhumvit Printing. (in Thai).

Jenjirawat, C., Kengkanpanich, T., Kengkanpanich, M., & Benjakul, S. (2017). Effects of a self-insulin injection promotion program in people with diabetes of Kanchanaphisekmedical center Nakhon Pathom Province. Ramathibodi Nursing Journal, 23(2), 229- 241. (in Thai).

Kaewdamkeeng, K. (2018). Knowledge health, access, understand and use. 2nd ED. Bangkok: Amarin Printing and Publishing. (in Thai).

Khamwong, D., & Sangkhawat, V. (2012). Factors affecting the drug use behavior of village health volunteers. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 7(3), 121-126.

Non communicable disease clinic of Faktha hospital. (2020). Patient with hypertension and diabetes care report of Faktha hospital. N.P. (in Thai).

Nutbeam D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 67(12), 2072-8

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins. (in Thai).

Raethong, A. (2019). Knowledge of health and health behavior 3A.2S. of village publichealth volunteers. A case study of Hin Tok Subdistrict Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province. Academic journal Department of Health Service Support, 15(3), 62-70. (in Thai).

Sharif, I. & Blank, A.E. (2010). Relationsship betaween child health literacy and body mass index in overweight children. Patient Education and Counseling, 79(1), 43-48.

Taro Yamane. (1973 ). Statistics: an introductory analysis. 3rdEd. New York: Harper and Row Publications.

Techavijitcharu, N., Srisupornkonkul, A., & Changtes, S. (2018). Relationship with healthquotient of village health volunteers. Journal Army Nurse, 19(Special), 320-333. (in Thai).

Wuttiwongchai, P., Thongwandee, P., & Wangnurat, B. (2560). Community based NCD prevention and control operation manual: community based risk reduction reduce chronic non communicable diseases (CBI NCDs). Bangkok: Emotion Art. (in Thai).