ผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกต่อการเกิดอาการท้องผูกในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว

Main Article Content

พัชรา สลีสองสม
สุภารัตน์ วังศรีคูณ
อัจฉรา สุคนธสรรพ์

บทคัดย่อ

           การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกต่อการเกิดอาการท้องผูกในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว จำนวน 34 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 17 ราย โดยจับคู่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตามอายุและระดับความเสี่ยงอาการท้องผูก เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูก ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการให้ข้อมูล การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องผูก การดื่มน้ำ การนวดหน้าท้องและการฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา และ 2) แบบบันทึกการถ่ายอุจจาระ


          ผลการวิจัย พบว่า การเกิดอาการท้องผูกในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.001) โดยกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 ราย จาก 17 ราย ในกลุ่มทดลองเกิดอาการท้องผูก ในขณะที่กลุ่มควบคุมทั้ง 17 ราย เกิดอาการท้องผูก ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกสามารถช่วยป้องกันการเกิดอาการท้องผูกในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว พยาบาลสามารถนำโปรแกรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเกิดอาการท้องผูก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

American Gastroenterological Association. (2018). Constipation. Retrieved (2019, September 28). from https://www.gastro.org/practice-guidance/gi-patient-center/topic/constipation.

Boonmee, P., Mahamit, W. S., & Kawila, T. (2018). Knowledge, perception, and awareness of risk management and patient safety towards nursing students at Boromarajonani college of nursing, Phayao. Journal of Nursing and Education, 11(3), 112-124. (in Thai).

Budpanya, W. (2011). Effect of a constipation prevention program for neurological patients (Master’s thesis). Mahidol University, Bangkok. (in Thai).

Burns, N., & Grove, S. K. (2005). The practice of nursing research rehabilitation: Conduct, critique & utilization. (5th ed.). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone.

Christodoulides, S., Dimidi, E., Fragkos, K. C., Farmer, A. D., Whelan, K., & Scott, S. M. (2016). Systematic review with meta-analysis: Effect of fiber supplementation on chronic idiopathic constipation in adults. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 44(2), 103-116.

Cirillo, C., & Capasso, R. (2015). Constipation and botanical medicines: An overview. Phytotherapy Research, 29(10), 1488-1493.

Dehghan, M., Malakoutikhah, A., Heidari, F. G., & Zakeri, M. A. (2020). The effect of abdominal massage on gastrointestinal functions: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine, 54, 1-9.

Gives, N., Bell, J. S., & Chen, T. F. (2013). Interrater agreement and interrater reliability: Key concepts, approaches, and applications. Research in Social and Administrative Pharmacy, 9(3), 330-338.

Hinrichs, M., & Huseboe, J. (2001). Research-based protocol management of constipation. Journal of Gerontological Nursing, 27(2), 17-28.

Kittinouvarat, S. (2009). Constipation. Thai Red Cross Nursing Journal, 2(1-3), 12-22. (in Thai).

Knight, J., Nigam, Y., & Jones, A. (2019). Effects of bedrest 3: Gastrointestinal, endocrine and nervous systems. Nursing Times, 115(2), 50-53.

Leelayoutyothin, C. (2016). The effectiveness of constipation prevention program for hospitalized elderly in patients undergoing total knee arthroplasty. Vajira Nursing Journal, 18(1), 1-11. (in Thai).

Malone, J. C., & Thavamani, A. (2020). Physiology, gastrocolic reflex. Retrieved (2020, February 6). from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549888/

.

Margetis, N. (2019). Pathophysiology of internal hemorrhoids. Annals of gastroenterology, 32(3), 264-272.

McKay, S. L., Fravel, M., & Scanlon, C. (2012). Evidence-based practice guideline management of constipation. Journal of Gerontological Nursing, 38(7), 9-15.

McRae, M. P. (2020). Effectiveness of fiber supplementation for constipation, weight loss, and supporting gastrointestinal function: A narrative review of meta-analyses. Journal of Chiropractic Medicine, 19(1), 58-64.

Mitsuhashi, S., Ballou, S., Jiang, Z. G., Hirsch, W., Nee, J., Iturrino, J., . . . Lembo, A. (2018). Characterizing normal bowel frequency and consistency in a representative sample of adults in the United States (NHANES). American Journal of Gastroenterology, 113(1), 115-123.

Moamai, P., Aree-Ue, S., Putwatana, P., & Kawinwonggowit, V. (2011). The effects of a constipation prevention program on incidence and severity of constipation in hospitalized elderly undergoing hip surgery. Nursing Science Journal of Thailand, 29(4), 10-17. (in Thai).

Moamai, P. (2012). Constipation in the hospitalized elderly patients with hip surgery. Journal of the Thai Orthopedic Nurses’ Society, 17(2), 81-98. (in Thai).

Muangman, V. (2012). Lemon basil seeds. Retrieved (2020, February 6). from https://med.mahidol.ac.th/ramacme/sites/default/files/public/CME%20News%20No41.pdf. (in Thai).

Munir, M., Qayyum, A., Raza, S., Siddiqui, N. R., Mumtaz, A., Safdar, N., . . . Bashir, S. (2017). Nutritional assessment of basil seed and its utilization in development of value-added beverage. Pakistan Journal of Agricultural Research, 30(3), 266-271.

Nezakati, A., Valiee, S., Roshani, D., & Seidi, J. (2018). The comparison of effect of abdominal massage and chewing sugar-free gum on the incidence and severity of constipation in male patients undergoing skeletal traction of lower limbs: A single-blind clinical trial. Acta Medica Mediterranean, 34(6), 1787-1792.

Photikul, S. (2012). Group counseling according to transactional analysis theory for self-awareness Development of mathayom suksa 4 students at Chiangmai university demonstration school. (Master’s degree). Chiang Mai University, Chiang Mai (in Thai).

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research principles and methods. (6th ed.). Baltimore: Lippincott.

Pongpadung, S., Maprasop, S., & Mahawan, S. (2012). The effect of the clinical practice guideline of constipation in older orthopaedic patients who are restricted to bed. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal, 4(2), 12-24. (in Thai).

Registered Nurses’ Association of Ontario. (2011). Prevention of constipation in the older adult population. Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario.

Sangsuksawat, B. (2007). Prevention and Management of Constipation in hospitalized adults and older adults. (Master’s degree). Mahidol University, Bangkok. (in Thai).

Sinclair, M. (2011). The use of abdominal massage to treat chronic constipation. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(4), 436-445.

Srisatinarakun, B. (2007). The methodology in nursing research. Bangkok: U & I Inter Media.