กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล