“เชียงรายเวชสาร” ในปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลทั้งปีใหม่สากล และปีใหม่ไทย คือ เทศกาลสงกรานต์ จึงขออำนวยอวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายทั้งปวง

“เชียงรายเวชสาร” ฉบับนี้มีบทความทั้งสิ้น 14 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับ 12 เรื่อง บทความพิเศษ และ รายงานผู้ป่วย ซึ่งเนื้อหายังคงเป็นบทความที่น่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

“เชียงรายเวชสาร” ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความที่ส่งเข้ามาอย่างเข้มข้น เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพของบทความให้ดียิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ขอบคุณคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทีมบรรณาธิการทุกท่านที่ช่วยกันจัดทำ และพัฒนาคุณภาพของวารสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นวารสารทางวิชาการคู่กับวงการสาธารณสุขตลอดไป

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-06

ความกลัวการคลอดบุตร: บทบาทพยาบาล

พุทธชาด แก้วยา, จิราภรณ์ นันท์ชัย

143-153