ความกลัวการคลอดบุตร: บทบาทพยาบาล

Main Article Content

พุทธชาด แก้วยา
จิราภรณ์ นันท์ชัย

บทคัดย่อ

ความกลัวการคลอดบุตร เป็นความรู้สึกที่พบได้บ่อยในสตรีตั้งครรภ์ ส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยสตรีที่มีความกลัวการคลอดบุตรอาจมีอาการใจสั่น เวียนศีรษะ หายใจไม่สะดวก เหนื่อยล้า นอนไม่หลับ ฝันร้าย เครียด และกลัวที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในระยะคลอด ส่งผลให้มีการขอผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการคลอดบุตร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านสังคม ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองความกลัวการคลอดบุตรตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์โดยการซักประวัติ และการใช้แบบประเมินที่มีความเฉพาะเจาะจงและน่าเชื่อถือ รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านอารมณ์ ด้านการประเมินค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการเงิน สิ่งของและบริการ เพื่อลดความกลัวการคลอดบุตรและดูแลให้สตรีเผชิญกับความกลัวการคลอดบุตรในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Ryding EL, Wirfelt E, Wängborg IB, Sjögren B, Edman G. Personality and fear of childbirth. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(7):814-20.

Rouhe H, Salmela-Aro K, Gissler M, Halmesmaki E, Saisto T. Mental health problems common in women with fear of childbirth. BJOG. 2011;118(9):1104– 11.

Sansiriphun N. Fear of Childbirth. Nursing Journal. 2013;40(Suppl):103-21.

Saisto T, Salmela-Aro K, Nurmi JE, Halmesmäki E. Psychosocial characteristics of women and their partners fearing vaginal childbirth. BJOG. 2001;108(5):492-8.

Wigert H, Nilsson C, Dencker A, Begley C, Jangsten E, Sparud-Lundin C, Mollberg M, Patel H. Women's experiences of fear of childbirth: a metasynthesis of qualitative studies. Int J Qual Stud Health Well-being. 2020;15(1):1704484.

Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 Women with intended vaginal delivery. BJOG 2012; 119(10): 1238-46.

Nilsson C, et al. Definitions, measurements and prevalence of fear of childbirth: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(28):1-15.

Handelzalts JE, Becker G, Ahren M-P, Lurie S, Raz N, Tamir Z, Sadan O. Personality, fear of childbirth and birth outcomes in nulliparous women. Arch Gynecol Obstet. 2015;291(5):1055–62.

Saisto T, Halmesmaki E. Fear of childbirth: a neglected dilemma. Acta Obstet Gynecol Scand. 2003;82(3):201–8.

O'Connell MA, Leahy-Warren P, Khashan AS, Kenny LC, & O'Neill SM. Worldwide prevalence of tocophobia in pregnant women: systematic review and meta-analysis. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2017; 96(8): 907–20.

Areskog B, Uddenberg N, Kjessler B. Fear of childbirth in late pregnancy. Gynecol Obstet Investig. 1981;12(5):262–6.

Hall WA, Hauck YL, Carty EM, Hutton EK, Fenwiek J, Stoll K. Childbirth fear, anxiety, fatigue, and sleep deprivation in pregnant women. The Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurse. 2009;38(5): 567-576.

Khanyuen N, Sansiriphun N, Supavitipatana B. Factor Predicting Fear of Childbirth Among Pregnant Women. Nursing Journal. 2017;44(4): 24-35.

Howharn C, Mayukhachot S. A study of predicting Factors of the fear of childbirth. Journal of health science research. 2021;15(1): 24-34.

Dencker A, et al. Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: A systematic review. Women and birth : journal of the Australian College of Midwives. 2019; 32(2): 99–111.

Wijma K, Alehagen S, Wijma B. Development of the Delivery Fear Scale. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2002;23(2):97-107.

Melender HL, Lauri S. Fears associated with pregnancy and childbirth--experiences of women who have recently given birth. Midwifery. 1999;15(3):177-82.

Phoeiklang P, Parisunyakul S, Sansiriphun N. Factors predicting fear of childbirth among postpartum women. Nursing Journal. 2016;43(4): 45-54.

Kaewya P, Fhunpayom S, I-Tuporn N, Sukasem. Factor Predicting Fear of Childbirth among Aldolescent Pregnant women in Chiang Rai Province. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University. 2022;10(1):37-52

Spielberger, C. D., & Sydeman, S. J. State-trait anxiety inventory and state-trait anger expression inventory. In M. E. Marvish (Ed.). The use of phychological test for treatment planning and outcome assessment (pp. 292-321). Hillsdale: LEA.; 1994.

Storksen HT, Eberhard-Gran M, Garthus-Niegel S, Eskild A. Fear of childbirth; the relation to anxiety and depression. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(2): 237-42.

Niramitpasa J. Personal factors, self-esteem, social support, and psychosocial adjustment women with advanced age [Unpublished master’s thesis]. Bangkok: University of Mahidol; 2008.

Alehagen S, Wijma K, Wijma B. Fear during labor. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001;80(4):315-20.

House JS. Work Stress and Social Support. MA: Addison-Wesley; 1981.

Körükcü Ö, Fırat M, Kukulu, K. Relationship between fear of childbirth and anxiety among Turkish pregnant women. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010;5:467-70.

Tampawiboon K. Effect of childbirth preparation on fear, labor pain coping behaviors, and childbirth satisfaction in primiparous [Unpublished master’s thesis]. Bangkok: University of Mahidol; 2005.

Haines H, Pallant JF, Karlström A, Hildingsson I. Cross-cultural comparison of levels of childbirth-related fear in an Australian and Swedish sample. Midwifery. 2011;27(4):560-7.

Prasan S, Siriarunrat S, Tachasuksri T. Effect of Continuous Labor Suuppot Programme on Fear of Childbirth and Childbirth Outcomes among Primiparous Women. Nursing Journal of Ministry of Public Health. 2021;31(1):148-60.

Klabbers GA, Wijma K, Paarlberg KM, Emons W, Vingerhoets A. Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth: a randomized controlled trial. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology. 2019;40(1):38–47.

Promkunta N, Baosoung C, Sansiriphun N. Effect of Social Support on Fear of Childbirth Among Primiparous Parturients. Nursing Journal. 2020;47(3): 40-49.

Guszkowska M. The effect of exercise and childbirth classes on fear of childbirth and locus of labor pain control. Anxiety Stress Coping. 2014;27(2):176-89.

Aksoy, Mehmet et al. The Relationship between Fear of Childbirth and Women's Knowledge about Painless Childbirth. Obstetrics and Gynecology International. 2014; 1-7.

Toohill J, Fenwick J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Turkstra E, Ryding EL. A randomized controlled trial of a psycho-education intervention by midwives in reducing childbirth fear in pregnant women. Birth. 2014;41(4):384-94.