เผยแพร่แล้ว: 2018-01-27

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ต่อความรู้และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล, ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์, พัชรี วัฒนชัย

1-13

ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, มัตถก ศรีคล้อ, อุไร นิโรธนันท์, จิตรลดา ศรีสารคาม

43-53

ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ศศิวิมล บูรณะเรข, พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, ไขนภา แก้วจันทรา, มญช์พาณี ขำวงษ์

54-63

สมรรถนะพยาบาลเด็ก

รัตนา นิยมชาติ, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

84-100

ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11

อติญาณ์ ศรเกษตริน, สุทธานันท์ กัลกะ, รุ่งนภา จันทรา, ดาราวรรณ รองเมือง

101-110