ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด ต่อคะแนนความเจ็บปวด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรก

ผู้แต่ง

  • หญิง แท่นรัตน์
  • พิริยา ศุภศรี
  • วรรณทนา ศุภสีมานนท์

คำสำคัญ:

โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด; การรับรู้ประสบการณ์การคลอด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การเผชิญการเจ็บครรภ์ และประสบการณ์การคลอดเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อคะแนนความเจ็บปวดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรกโดยใช้ระเบียบวธิวีจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลหลังการทดลองครั้งเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก อายุ 20 -35 ปี มารับบริการที่ห้องคลอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้มาจากการคัดเลือกแบบสะดวก รวมจำนวน 60 ราย โดย 30 ราย แรกเข้ากลุ่มควบคุมจะได้รับ การพยาบาลตามปกติ และใน 30 รายหลังเข้ากลุ่มทดลอง โดยได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์ ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคลอดเทคนิคในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด การบรรเทาการเจ็บครรภ์คลอดโดยไม่ใช้ยาร่วมกับการฝึกทักษะ การใช้เทคนิคต่างๆ ในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และการปรับทัศนคติต่อการคลอดในเชิงบวก การดูแลความสุขสบายด้านร่างกาย สุขวิทยาส่วนบุคคล กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้คลอดใช้เทคนิคการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดประคับประคองด้านจิตใจตลอดระยะที่ 1 ของการคลอดร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามที่เป็นมาตรวัดระดับความเจ็บปวด ที่มีค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split - half) เท่ากับ 0.86 และแบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์การคลอดมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที แบบอิสระ (Independent t-test)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดในระยะคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t58 = -4.89, p < .01) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ประสบการณ์การคลอดดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (t58 = 3.52, p <.01) จากผลการวิจัยมีข้อสรุปได้ว่า โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ในห้องคลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดในระยะคลอด และเพิ่มการรับรู้ประสบการณ์การคลอดที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-10-05