กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา : การเปลี่ยนแปลงเจตคตินักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วรัญญา แสงพิทักษ์
  • อมรตา อาชาพิทักษ์

คำสำคัญ:

จิตตปัญญาศึกษา, กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา, เจตคติ, การเปลี่ยนแปลงเจตคติ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการตลอดเวลา เจตคติของพยาบาลมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม การสร้างหรือการปรับเปลี่ยนเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาพยาบาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนเจตคติมีวิธีการที่หลากหลาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาผสมผสานกับกิจกรรมนอกชั้นเรียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการตระหนักรู้ภายในตนเอง เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง มีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้งทางความคิดและจิตสำนึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลก บนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย   และประเมินผลจากการถอดบทเรียนโดยการสะท้อนคิดทั้งระหว่างการทำกลุ่ม ภายหลังการทำกลุ่มและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่านักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในมุมมองต่าง ๆ มีความเข้าใจในตนเอง และเข้าใจ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการเปิดรับเจตคติใหม่ ๆ   มีการปรับเปลี่ยนเจตคติ ทั้งต่อตนเอง เพื่อน อาจารย์ และวิชาชีพที่ดีขึ้น จึงสรุปได้ว่า ดังนั้นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาในครั้งนี้ จึงสามารถให้เป็นตัวอย่างสำหรับพัฒนาเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาลได้

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-10-05