การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ต่อความรู้และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

Main Article Content

ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์
เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล
ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
พัชรี วัฒนชัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK และ 2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสขุ ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมดคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 178 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 96 คนและกลุ่มควบคุม 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ VARK 2) แผนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้VARK 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความสุขของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน และ 5) คำถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่าที (Independent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างง่าย ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK มีกระบวนการจัดการเรียนการ สอน มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความรู้เดิม 2) การวางแผนการเรียนรู้ 3) การสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การนำเสนอผล และ 5) การประยุกต์ใช้และประเมินผลการเรียนรู้ 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมและความสุขในการเรียน โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ .001 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย