สมรรถนะพยาบาลเด็ก

Main Article Content

รัตนา นิยมชาติ
สุวิณี วิวัฒน์วานิช

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้เทคนิคเดลฟายเพ่อื ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเด็ก ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้เ ชี่ยวชาญจำนวน 20 คน ประกอบด้วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร จำนวน 4 คน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 5 คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลเด็ก จำนวน 4 คน พยาบาลผู้เ ชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และกุมารแพทย์ จำนวน 3 คน วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลเด็ก ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับสมรรถนะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมนำมาสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อรายการสมรรถนะในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลเด็ก ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ จัดทำแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง นำข้อมูลมาวิเคราะห์คำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อสรุปผลการวิจัยสมรรถนะของพยาบาลเด็ก ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 14 รายการสมรรถนะย่อย  2) สมรรถนะด้านการสอน ประกอบด้วย 4 รายการสมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะด้านการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 5 รายการสมรรถนะย่อย 4) สมรรถนะด้านการประสานงาน ประกอบด้วย 5 รายการสมรรถนะย่อย 5) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพและการวิจัย ประกอบด้วย 6 รายการสมรรถนะย่อย ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาและประเมินพยาบาลเด็กให้สอดคล้องสมรรถนะพยาบาลเด็ก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย