การประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

อนัญญา คูอาริยะกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิก เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการเตรียมนักศึกษาพยาบาลเข้าสู่วิชาชีพ ที่ต้องทำอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพกับนักศึกษาพยาบาลในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล อันจะทำให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย การประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล สามารถประเมินได้ทั้งในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ และหลังการฝึกภาคปฏิบัติสิ้นสุดลง โดยวิธีการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาล การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) การเขียนรายงานการวางแผนการพยาบาล (Nursing Care Plan) การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การสอบประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากพยาบาลพี่เลี้ยง ในการประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิกผู้สอนควรประเมินให้ตรงจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและมีคุณภาพ มีการวัดผลการเรียนรู้หลายๆ ครั้ง และกระทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความยุติธรรม และใช้ผลการวัดให้คุ้มค่าด้วย จึงจะทำให้มั่นใจว่านักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ