ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

Main Article Content

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี
จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร
มัตถก ศรีคล้อ
อุไร นิโรธนันท์
จิตรลดา ศรีสารคาม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพร้อม ความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ ครรภ์ และเพี่อศึกษาความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบีย นรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 212 คน ผลการวิจัยพบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่าง มีความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .000 (t211 =15.52, P<.05) มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ น้อยกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .000 (t 211=4.62, P<.05) วิชาที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการทบทวนความรู้ระดับมากสูงที่สุดคือ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 94.81 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านการทบทวนความรู้โดยครู-อาจารย์ มากที่สุดเป็นจำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 77.83 โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งนี้ ช่ว ยลดความวิตกกังวล และเพิ่มความพร้อมให้แก่นักศึกษา ดังนั้การวิจัยครั้งต่อไป ควรนำโปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย